اکبري: انگيزه بازيكنان کوالکوويچ را شگفت زده کرده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملي واليبال ميگويــد نظــم و انضباط فــردي و تيمــي از اصول اوليه ورزش حرفهاي است و بازيكنان تيم ملي واليبال ايران نيــز از وجود چنين موضوعي اســتقبال بسيار خوبي كردند .

پيمان اكبــري ادامه ميدهد: «بازيكنان حاضر در اردوي تيم ملي واليبال شــرايط را درك ميكنند كه الزمه دستيابي به اهداف بزرگ، وجود نظم و انضباط است».

او درباره برنامههاي تمريني ســرمربي تيم ملي واليبال نيز ميگويد: «در اردوي نخست كه از 19 فروردين ماه با حضور بازيكنان جوان شروع شد، بيشتر تمرينات حول محور كارهاي تكنيكي بــود و دو روز نيز تمرينات تاكتيكي انجام شــد. در اردوي نخســت انگيزه بازيكنان براي پوشيدن پيراهن تيم ملي واليبال كوالكوويچ را شگفت زده كرد ».

مربي تيم ملي واليبال ادامه ميدهــد: « تمرينات گــروه دوم نيــز از 26 فروردين ماه شــروع شد. دليل تشــكيل دير هنگام ايــن اردو، نيــاز بازيكنان اصلي تيم ملي به استراحت بيشتر بود كه سال گذشته در مســابقات متعــددي شركت كرده بودند».

او با بيان اينكه اساس كار در تمرينات تيــم ملي واليبال حركت پلهاي اســت، ادامه ميدهد: «تمرينات گروه دوم نيز با تكنيك شــروع شده اســت و در چند روز آينده نيز نــوع تمرينات تغيير خواهد كــرد. تمرينات بدنســازي نيز سبك شروع شــده تا بازيكنان از نظر جسماني بعد از استراحت يكماهه به شرايط مطلوب دست يابند».

اكبري همچنين ميگويد : « ايگور كوالكوويچ ســرمربي تيم ملي واليبال در مجموع از تمرين و انگيزه بازيكنان حاضر در اردو رضايت دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.