کيهاني: تفتيان خودش خواسته در بيابان تمرين کند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حسن تفتيان گفته بود در بيابــان تمرين ميكند و همين نكته بهانهاي اســت بــراي صحبت بــا رييس فدراســيون دووميدانــي. البتــه مجيــد كيهاني اين موضوع را به تصميم دونده ســرعت ايران ربط ميدهد و ميگويــد: «ايــن دونده به دليل مســائلي كه براي ويزايش وجود داشــت، به ايران برگشــته اســت. او روز 10 ارديبهشــت در ليگ طاليي شــركت ميكند و ســپس به فرانسه بازميگردد و تا زمان اعزام به بازيهاي كشورهاي اســالمي در آنجا تمرين ميكنــد. تمريناتش در ايران هم به اين خاطر است كه از شرايط مطلوب دور نشــود». او در خصوص تمرين تفتيان در يك منطقه بياباني در اطراف تربت حيدريه و در پاسخ به اين ســوال كه آيا پيســتها در اختيار او قرار نميگيــرد؟ ميگويد: « همه پيســتها در اختيار تفتيان اســت و هيچ مشــكلي براي تمرين كردن او در پيســتهاي مختلف كشــور وجود ندارد. شايد او بــراي تغيير فضا اقدام به تمرين در اينگونه فضا كرده است. به هر حال اين اقدام با تصميم تفتيــان صورت گرفته است ».

رييــس فدراســيون دووميدانــي در بخــش ديگــري از صحبتهايش و در حالي كه احسان حدادي به تمريناتش در كيش پايان داده، درباره شــرايط تمرينــي اين پرتابگــر ديســك در جزيره كيش و مشــكالتي كه برايش بهوجــود آمده بود، حرف ميزند و ميگويد: «ناهماهنگيهايي وجود داشت كه حل شد. حسين جاللي بهعنوان مسوول ورزش اين جزيره از خانواده دووميداني است و كمكهاي زيادي به اين رشــته كرده اســت». او در حالي از حل شدن اوضاع ميگويد كه نايب قهرمان پرتاب ديسك المپيك چند روز قبل گفت كه فدراسيون كمكي به حل مشكالت او در كيش نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.