واليبال ساحلي قهرمان آسيا شد

شش سال پس از زوج طالیي سالق - فرخي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي واليبــال ســاحلي قهرماني مردان آســيا كه از روز جمعه با حضور 32 تيم در تايلند آغاز شــده بود، روز گذشــته با قهرماني تيم ملي الف ايران به پايان رسيد.

تيم ملي الف واليبال ساحلي ايران متشــكل از بهمن ســالمي و رحمان رئوفــي در مرحلــه نهايي بــه مصاف اندونزي رفت و دو بــر يك اين تيم را شكســت داد تا تيم ايران براي دومين بار قهرمان آسيا شود.

مليپوشان ايران در ست دوم اين مسابقه 21 بر 12 مغلوب حريف شدند اما در ستهاي اول و سوم با امتيازهاي 22 بــر 20 و 15بــر 12 بــه پيروزي رسيدند تا بهعنوان نخست آسيا دست يابند .

در ديدار ردهبنــدي نيز تيمهاي استراليا و قطر به مصاف يكديگر رفتند كه اســتراليا با شكست دو بر صفر 23( بــر 21 و 21 بــر )14 حريف بهعنوان سومي و مدال برنز دست يافت.

تيم الف ايــران در حالي قهرماني اين رقابتها را به دســت آورد كه آغاز نا اميدكنندهاي در اين بازيها داشت. باخت در همان بــازي اول برابر عمان نه چندان قدرتمند، همه را نگران كرد. آن هم در شرايطي كه پس از برد آسان برابر ســنگاپور، ديگر ديدار اين تيم در مرحله گروهي برابر اســترالياي مدعي و قدرتمنــد بود. با ايــن حال تيم الف ايران توانســت خيلي زود به مسابقات برگردد و با برد شــيرين برابر استراليا، جــواز صعود به مرحله دوم و پليآف را بهعنوان تيم دوم كسب كند.

تيــم ب ايــران هــم در مرحله مقدماتي با نتيجهاي مشابه و دو برد و يك باخت در گروه خود دوم شد و راه مرحله حذفي را در پيش گرفت.

در مرحله حذفي اين رقابتها تيم الف با پيروزي برابر قزاقســتان به يك چهارم نهايي رسيد اما تيم ب نتوانست از ســد چين بگــذرد و از دور رقابتها كنار رفت. چينيهــا اما در اين مرحله حريف تيم الف ايران شدند. ديداري كه اين بار به ســود نماينده ايران به پايان رسيد و تيم الف با گرفتن انتقام تيم ب راهي مرحله نيمه نهايي شد. مرحلهاي كه نماينده ايران با برتري برابر قطر در يك ديدار نزديك راهي فينال و سپس قهرمان شد .

پيش از اين و در سال 2011 تيم ملي واليبال ســاحلي ايــران با تركيب يكي از موفــق ترين زوجهــاي تاريخ ساحلي ايران (آق محمد سالق و پرويز فرخي) موفق به كســب مقام قهرماني اين رقابتها شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.