امروز، آغاز رقابتهاي بينالمللي اسكواش در كيش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كيــش از امــروز 29( فروردينماه) ميزبــان برگزاري رقابتهــاي حرفهاي و بينالمللي اســكواش جــام خليج فارس است .

اين رقابتها در حالي برگزار ميشود كه ايران 10 سال ميزباني اين رقابتها را بر عهده داشته است.

البته قرار بود اين مســابقات بهمن ماه 95 در جزيره برگزار شود اما به دليل ثبت ديــر هنگام آن در مركــز حرفهاي اســكواش بازان جهان ايــن رقابتها به اواخــر فروردين ماه جاري موكول شــد. ميزبــان ميتواند يك ايرانــي در جدول اصلي داشــته باشــد كه ســه نفر نامزد دريافت اين ســهميه بودند؛ محمد رضا صادقپــور از كيش، نويد ملــك ثابت از يزد، سجاد زارعيان جهرمي كه به احترام ميزبان، فدراســيون آن را بر عهده كيش گذاشــت و طبيعتا صادقپور براي حضور در جدول اصلي انتخاب شد.

در ايــن رقابــت اســكواش بازاني از انگليــس ( يــك نفــر ) ، پاكســتان 2( ورزشــكار ) ، هنگكنــگ 3( بازيكــن ) ، عراق5( نفر)و مليپوشــان ايران شركت دارند كه جمعشــان 32 نفر است كه از امروز رقابتهاي خود را آغاز ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.