كسي حق ندارد جواب سكوها را بدهد

Iran Varzeshi - - از گفتوگو با نظرمحمدی تا گزارشی از بازگشت پژمان به -

استقالل حساسترین بازي خود را باید مقابل تراکتورسازي انجام دهد.

دیداري کــه ميتواند تکلیف نایب قهرماني لیگ برتر و به تبع آن کســب جواز حضــور در رقابتهاي فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کند.

حساســیت بــاالي این بــازي در کنار مسائل حاشــیهاي نظیر رویارویي قلعهنویــي و مهــدي رحمتي ســبب شــده تا از این دیدار بــه عنوان یکي از پرحاشــیهترین بازيهاي این هفته یاد کنند. ســرمربي اســتقالل تمام تالش خــود را ميکند تا تیمــش در بازي با تراکتورسازي به حاشــیههاي احتمالي دامن نزند.

منصوریان که هنوز نتوانسته رابطه خوبي با تماشاچیان تبریزي برقرار کند به دنبال این است تا هم تیمش را موفق از این دیــدار خارج کنــد و هم بتواند حاشیههاي احتمالي را کنترل کند.

از این رو ســرمربي استقالل تهران در جلســه تمرینــي امــروز خــود به بازیکنانش یادآور شده از لحظه ورود به تبریز هیچگونه واکنشي نسبت به رفتار برخــي هوادارنماهاي تبریزي نداشــته باشند.

همچنین آنها را از هر گونه عملي که جو ورزشگاه را در بازي روز پنجشنبه به هم بزند برحذر داشته است. منصوریان اعالم کرده است شدیدترین تنبیهها را براي بازیکناني که رفتار ناشایست انجام دهند در نظر خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.