آشتي كنان حاشيه سازان با سيدجالل

Iran Varzeshi - - از گفتوگو با نظرمحمدی تا گزارشی از بازگشت پژمان به -

اتفاقــات رخ داده در برنامه نود باعث خشم سیدجالل حسیني شد تا او به شدت نسبت به این اتفاق موضع بگیرد. سیدجالل حسیني به شدت بابت شوخيهاي بازیکنان این تیم در آیتم قهرماني برنامه نود شــاکي بود و همین مســاله باعث شــد او بالفاصله در نیمه شــب گذشــته با مصاحبهاي تند نســبت به صحبتهاي فرشــاد احمدزاده، کمال کامیابي نیا، محسن مسلمان، حسین ماهیني و مهدي طارمي واکنش نشان دهد.

بــا ایــن حــال بازیکنــان مغضــوب پرسپولیس از ســوي کاپیتان مليپوش، در صحبتهایي وعده دادند تا با حضور در هتل ضمن گفتوگو با سیدجالل حسیني خیلي زود ماجــرا را فیصلــه بخشــند. . بازیکنان پرســپولیس ظهر دیروز بــا حضور در هتل المپیك با کاپیتان خود برخورد داشتند.

آنها بالفاصله جلسه کوتاه و دوستانهاي با کاپیتان برگزار کرده و ضمن اعالم اینکه قصد توهین نداشــته اند، اعالم کردند شاید مونتــاژ این بخش باعث شــده تا این تصور که هجمــه آنها علیه او بوده شــکل گیرد. ســیدجالل که همچنان با ناراحتي به این مســاله و توضیح بازیکنان گوش ميداد در نهایــت در آغوش بازیکنان و شــوخي آنها این مســاله را تا حدود زیادي فراموش شده دانســت و بعد از صرف ناهــار و حضور در محل تمرین نیز بازیکنان با انرژي به تمرین پرداختند تــا خود را براي برپایي جشــن باشکوه در پایان فصل شانزدهم آماده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.