پوالدي: آمادهايم قطر را ببريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الشحانيه روز گذشته تمرينات اصلــي خود را بــراي ديدار حســاس و تعيينكننده بــا تيم قطر در پليآف اين فصل ليگ ستارگان آغاز كرد.

مهــرداد پــوالدي، مدافع سابق پرسپوليس و كنوني الشحانيه كه يكي از بازيكنــان كليدي اين تيم در ســه فصل گذشته محسوب ميشــود پس از ايــن تمرينــات گفت: «بازي مقابــل قطر براي ما ســختترين ديدار در اين فصل ليگ ســتارگان خواهد بود زيرا پس از اين ديدار مشــخص ميشود كه مــا ميتوانيم در ليگ ســتارگان بمانيم يا نه. ما براي اين بازي كامال آماده هســتيم و اين بازي تنها يك برنده خواهد داشت.

اميــدوارم تيم برنده الشحانيه باشد و ما بتوانيم فصل بعد هم در باالترين سطح باشــگاهي در قطر حضور داشته باشيم.»

شــماره 8 الشحانيه صحبتهايــش را اينگونه ادامه ميدهــد: «پيروزي در بازي پلــيآف بهترين نتيجه خواهد بود زيرا هر بازيكني از اين برد سودي خواهد برد. توانايي پيروزي در اين بازي را داريم، چون در طول فصل تالش زيادي كرديم و مستحق ماندن در ليگ ستارگان هستيم.

البته بايد تيم قطر را دســت كم نگيريم، زيرا آنهــا تيمي هســتند كه ميخواهند جــواز حضور در ليگ ستارگان را كسب كنند.

شكســت آنهــا در ديــدار جام اميــر قطر باعث شــد تمام حساب و كتابهايشان به هم بريزد و اين باعث شده است كه آنها با تمام قدرت در اين بازي حاضر شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.