ايران- چين در صدر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرتماشاگرترین بازيهاي مقدماتي جام جهاني در آسيا

هفتههاي ششــم و هفتــم رقابتهاي مقدماتي جام جهاني در قاره آســيا در عيد نوروز امسال پيگيري شد و تيمهاي ايران و ژاپن تا پايان هفته هفتم در صدر گروههاي خود قرار گرفتند تا اين دو كشور بخت اول صعود به جام جهاني 2018 به شمار بروند. هرچند كه در گروه دوم ژاپن و عربســتان همامتياز هســتند تا به اين ترتيب شانس سعوديها نيز براي صعود كم نباشد.

طبق گزارش ديدارهاي برگزار شده در اين رقابتها ديدار تيــم ملي فوتبال ايران و چين در ورزشــگاه آزادي با تعداد حضور 78115 نفر بهعنــوان پرهوادارترين ديدار ايــن رقابتها تا پايان هفتــه هفتم معرفي شده است هرچند كه تعداد حضور هواداران در اين ديدار نوروزي خيلي بيشــتر از رقم اعالم شده بود.

تا پيش از ايــن، اين ركورد باز هم در اختيــار تيم ملي ايران بود و ديدار تيمهاي ايــران و قطــر 78000 نفر را بــه آزادي كشانده بود. ســومين ديدار پرتماشاگر نيز باز هم متعلق به شاگردان كيروش است و ديدار ايران و كرهجنوبي در شب عاشوراي حسيني با 75800 نفر سومين ديدار از اين لحاظ محسوب ميشــود. همچنين بعد از ديدارهاي ايران، دو ديدار برگزار شــده در عربستان ركورددار است. ديدار عربستان و عراق و ديدار عربســتان و امارات به ترتيب 60153 و 60102 را به ورزشگاه كشاند تا اين دو ديدار بعد از ديدارهاي برگزار شــده در ايران، پرتماشاگرترين ديدارها باشد.

از لحاظ ميانگين تعداد تماشــاگر نيز بــاز هم ايران ركــورددار اســت. تيم ملي ايران در 3 ديدار برگزار شــده در ورزشگاه آزادي ميانگيــن 77305 تماشــاگر را به ورزشــگاه كشاند تا شــاگردان كيروش از لحاظ ميانگين تماشاگر نيز ركورددار آسيا در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه باشــند. از لحاظ ميانگين تماشاگر همچنين تيم ملي ژاپن با ميانگين 58521 نفر از 4 ميزباني در رده دوم آسيا قرار دارد و عربستان نيز با ميانگين 53213 نفر براي 4 ميزباني در رده سوم آسيا قرار دارد.

نكته جالب اينكه ديدار تيمهاي سوريه و ازبكستان كه به ميزباني مالزي برگزار شد فقط 30 نفر را به ورزشــگاه كشــاند تا اين ديدار كم تماشاگرترين ديدار اين رقابتها باشــد. همچنين ديدارهاي برگزار شــده عراق در كشورمان مقابل تيمهاي تايلند و اســتراليا به ترتيب بــا 2255 نفر و 3270 نفــر از اين لحاظ در ردههاي دوم و ســوم هســتند. از لحــاظ ميانگين نيــز تيمهاي ســوريه و عراق كمتماشــاگرترين تيمهاي قاره كهن محســوب ميشوند. جالب اينكه هر دو كشــور در كشور ثالث از حريفانشان ميزباني ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.