رونمايي از اتوبوس تيم ملي؛ خوش ركاب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتوبوس اختصاصي براي تيم ملي. اين يكي از اخبــار اميدواركنندهاي بود كه طي روزها و هفتههاي اخير شــنيده شــد و در نهايت به سرانجام رسيد. حاال تيم ملي ايران صاحب اتوبوســي مدرن شــده. محمدرضا ساكت، در حاشيه آيين رونمايي از اتوبوس اختصاصي تيم ملي در خصوص نداشــتن مجوز تــردد اين اتوبوس گفــت: «اتوبوس اختصاصي تيــم ملي هيچ مشــكلي براي تــردد ندارد و هم كارت و هم ســند آن به نام فدراسيون فوتبال صادر شده است. اين اتوبوس كه بــراي اولين بار قبل از رونمايي رسمي مورد اســتفاده قرار گرفت به تعبير برخي دوستان هم اتوبوس «خوشركابي» بود و هم خوشبختانه تيم ملي و كادر آن از امكانات آن رضايت كامل داشتند.»

وي بــا بيان اينكــه برخــورداري از امكانــات ايمن و مدرن همواره مورد توجه تيمهاي باشــگاهي معتبر دنيا و تيمهاي ملي كشورهاي صاحب فوتبال بوده، گفت: «تيم ملي ايران به عنوان پرافتخارترين تيم آســيا و با توجه به جايگاه بســيار ويژه در ردهبندي فيفــا نيازمند امكاناتي درخور از جمله يــك اتوبوس اختصاصي بود كه اين مهم انجام شد. همه بخشهاي اين اتوبوس منطبق بر آخرين اســتانداردهاي روز دنيا اســت. اين اتوبوس توســط شركت عقاب افشان سمنان و با مشــاركت حامي مالي فدراســيون در اختيار تيم ملي قرار گرفته تا سرويسها و اياب و ذهاب تيمهاي ملي را فراهم كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.