رونمايي از پيراهن قهرماني و طرح موزاييك

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــركت تامين البســه پرسپوليس پيراهــن مربوط بــه جشــن قهرماني را طراحــي و در اختيار باشــگاه قــرار داده اســت. پيراهنهاي طراحي شــده در دو رنگ سفيد و طوسي و مطابق پيراهنهاي رسمي با آرم و لوگوي باشگاه در دو طرف آن و نشــان قهرماني اين تيم در وســط معرفي شــده اســت. نقش يك ستاره در وسط و عدد 10 به نشانه دهمين قهرماني تاريخ در ليگ از ديگر طراحيهاي خاص اين پيراهن قهرماني است و بنر مربوط به حامي مالي در جلو و پشــت آن نيز نقش بسته است. پشت پيراهن نيز عالوه بر بنر حامي مالي با طراحي جام مربوط به ليگ برتر و نقش عدد 10 اشاره به قهرماني اين تيم خواهد داشــت كه اطــراف اين دايره قهرماني ســالهاي قهرمانــي اين تيم در 10 دوره اخير معرفي شده است. همچنين كانون هواداران پرســپوليس هم براي اين جشــن يك طرح موزاييكي ويژه در نظر گرفته اســت. هواداران پرسپوليس طرح موزاييكــي ويژهاي را كه عــدد 4، عدد 6 و 10 را نشــان ميدهد براي اين ديدار در نظر گرفته بودند كه مورد تاييد واقع شــد و امروز قبــل و بعد از بازي اين طرح اجرا ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.