تبريك حضوري آتشنشانها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نكتــه جالــب توجــه اينكــه سرخپوشان دست به اين كيك نزدند، بلكه قاسم عبدالصمدي پس از پرس و جو از مســووالن هتل، همان شب يك مركز نگهداري از كودكان بيسرپرست را پيدا كرد و اين كيك را تحويل آنجا داد به اميد آنكه باعث خوشــحالي آنها شود.

بعد از ابراز همــدردي حضوري پرسپوليســيها با آتشنشــانها در ايســتگاه مجاور ورزشــگاه درفشيفر ديروز كاركنان اين ايســتگاه با حضور در مجموعــه درفشــيفر و ديــدار با سرپرســت اين مجموعه و كاركنانش اين قهرماني را به باشگاه پرسپوليس، تيم و هواداران تبريك گفتند.

البتــه با توجــه بــه اينكه هر جايي برويــد باالخره تعــداد زيادي پرسپوليسي پيدا ميكنيد، مسووالن درفشــيفر هــم اين قهرمانــي را به هوادارانــي كــه در حرفه بــا ارزش آتشنشــاني حضــور دارنــد، تبريك گفتند و آتشنشــانان شهيد را سهيم در افتخار اين قهرماني خواندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.