خريدها بعد از بازي الهالل

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالــي كه تركاشــوند اعالم كــرده بــود كار نقــل و انتقــاالت پرســپوليس براي فصــل بعد تمام شــده، برانكو گفت: «با چند بازيكن صحبت كردهايم و من اين موضوع را رد نميكنم. با اين حال هنوز تصميم گيري نهايي نشــده و بعد از بازي با الهالل كه هفته آينده برگزار ميشود، بر اساس نيازهايمان درباره بازيكنان جديد تصميم گيري ميكنيم و آنها را معرفي خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.