شنبه، اولين نشست هيات اجرايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اولين نشســت اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك در سال 9۶، شنبه هفته آينده برگزار ميشود. اين شــصت و سومين نشست مشترك اعضاي هيات اجرايــي كميته ملــي المپيك و اولين نشســت آنها در ســال جاري اســت كه به فاصلــه يك ماه از آخرين نشســتي كه ســال گذشــته داشتند، برگزار ميشــود. آخرين نشســت هيات اجرايي كميته ملي المپيك 12 اســفندماه سال گذشته برگزار شــد كه طــي آن روند اصالح اساســنامه اين كميتــه نهايي و پيش نويس آن براي ارســال به هيــات وزيــران و كميته بينالمللــي المپيك آماده شد. براي نشست شنبه آينده هيات اجرايي كميته ملي المپيك نيز گزارش اقدامات انجام شده براي اعزام كاروان به بازيهاي كشورهاي اسالمي بهعنوان يكي از محورهاي جلسه تعيين شده است. اين بازيها 22 ارديبهشت ماه در باكو آذربايجان آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.