از اين به بعد مدالهاي بيشتري ميگيريم

اضافه‌شدن‌وزن‌هاي‌كشتي‌از‌هشت‌وزن‌كنوني‌به‌01‌وزن‌برخالف‌كاهش‌وزن‌ها‌طبيعتا‌نمي‌تواند‌مورد‌مخالفت‌افراد‌سرشناس‌و‌صاحب‌ نظر‌كشتي‌در‌سراسر‌دنيا‌قرار‌گيرد‌چرا‌كه‌اضافه‌شدن‌دو‌وزن‌ديگر‌به‌كشتي‌مي‌تواند‌شانس‌تمامي‌كشورها‌را‌در‌كسب‌مدال‌هاي‌قهرماني‌ جهان‌و‌قاره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

«منصور برزگر» ســرمربي اســبق تيم ملي كشــتي آزاد ايران و مدير فنــي تيمهاي ملي در ســالهاي گذشــته از جمله كارشناسان خبره و آگاه كشتي اســت كه طرح اضافه شدن وزنهاي كشــتي را نه تنها به نفع كشتي ايران بلكه كشتي تمامي دنيا ميداند و معتقد اســت 10 وزن شدن كشــتي در مســابقههاي جهاني و قارهاي شــايد حركت و تلنگري براي اضافه شدن يك وزن ديگر به وزنهاي كشــتي از ســوي كميته بينالمللي المپيك در بازيهاي المپيك باشد.

برزگر در باره 10 وزن شــدن كشتي چنين اظهار داشت: «تا قبل از بازيهاي المپيك 1968 مكزيكوســيتي، رقابتهاي كشتي در هشت وزن برگزار ميشد و از مسابقههاي جهاني سال 1969 در ماردل پالتاي آرژانتين تا همين چند سال پيش كشتيگيران دنيا در 10 وزن كشتي ميگرفتند و اين سود همه آنها از جمله كشتيگيران كشورمان بــود چرا كــه ضريــب موفقيت آنهــا در گرفتن مدالهــاي جهاني و قارهاي به يــك اندازه باالتر ميرفت. براي مثال با افزودن وزن تازه تاســيس 48 كيلوگرم كه تا قبل از المپيك مكزيكوســيتي وجود نداشــت، ما توانســتيم در اين وزن توسط ابراهيم جــوادي و محمد بــزم آور صاحب مدال جهاني شويم.»

برزگــر گفــت: «بنابراين هر چــه وزنهاي كشــتي بيشتر شود، براي كشــتي ما خيلي بهتر اســت، زيرا كشتي ما نه تنها از نظر كيفي بلكه از نظر كمي هم از سطح بسيار بااليي برخوردار است و كشــتيگيران فراواني در همه وزنها در اختيار داريم. ما از اين نظر جزو ســه قدرت برتر كشتي دنيا در كنار روســيه و آمريكا هستيم و سپس در كنار اين ســه كشور، كشورهايي چون گرجستان، تركيه، اوكراين، بالروس، آذربايجان و چند كشور ديگر استقالل يافته شوروي سابق قرار دارند.»

ســرمربي اســبق تيم ملــي كشــتي آزاد ايران شــانس دريافــت مدالهــاي جهاني براي كشتيگيران سبك وزن، ميان وزن و سنگين وزن در 10 وزن جديــد را به يك اندازه دانســت: «در سالهاي خيلي دور بيشتر مدالهاي كشتيگيران ما از مسابقههاي جهاني در وزنهاي سبك و ميان وزن به دســت ميآمد و در ســنگين وزن شانس زيــادي نداشــتيم. در ســنگين وزن فقط جهان پهلوان تختي، پهلوان عباس زندي، نبي ســروري و منصــور مهدي زاده توانســتند ايران را صاحب مدالهاي جهاني كنند اما امروز چنين نيســت و ســنگين وزنهاي ما در كنار سبك وزنها و ميان وزنها مدال جهاني كسب ميكنند.» برزگر اضافه كرد: «از زمان سرمربيگري من در تيم ملي كشتي آزاد ايران، كشتيگيران سنگين وزن همچون رضا سوخته ســرايي، پهلوان عليرضا سليماني، رسول خــادم، عباس جديدي، عليرضــا رضايي، عليرضا حيدري و فردين معصومي و ... توانســتند صاحب مدالهاي جهاني و حتي المپيك شــوند.» وي در مورد فاصله كم بين سه وزن سبك ‪62 95،‬ و 65 كيلوگرم كه فقط ســه كيلو با هم اختالف دارند، گفت: «به نظرم اتحاديه جهاني كشتي چارهاي در چيدن وزنهاي سبك به اين شكل نداشت. امروز در هيچ نقطه دنيا حتي كشورهاي شرق آسيا ديگر كشتيگير 48 كيلوگرم پيدا نميشود. در دهههاي 60 و 70 ميــالدي، وزن 57 كيلو يا 59 كيلو وزن سوم بود ولي امروز 59 كيلوگرم وزن اول شناخته ميشــود. براي اينكه وضعيت جســماني افراد در سراســر دنيا به خاطر نوع تغذيه و مســائل ديگر تغيير كرده و انسانها از نظر قد و وزن رشد كرده اند. براي همين آدمهاي ريزنقش زير 60 كيلوگرم در همــه جاي دنيا حتي چين، ژاپن، كره جنوبي، كره شمالي و مغولستان خيلي كم و به ندرت پيدا ميشــوند. االن يك آدم معمولي در هر نقطه دنيا حتي هندوستان و افغانستان حداقل 60 كيلوگرم وزن دارد.» برزگر، تغييــرات پي در پي قوانين و مقررات بينالمللي كشتي از سوي اتحاديه جهاني كشــتي را هم رد نكرد و چنيــن گفت: «به نظرم بــا تغيير قوانين و مقررات ميتوان كشــتي را به روز و نو كرد. اتحاديه جهاني كشتي حكم مجلس ملي در هر كشــوري را دارد كه ميتواند براي هر موضوعي به نفع آن كشــور تصميم گيري كرده و قوانيني را به تصويب برساند.»

هر‌چه‌ وزن‌هاي‌ كشتي‌بيشتر‌ شود،‌براي‌ كشتي‌ما‌ خيلي‌بهتر‌ است،‌زيرا‌ كشتي‌ما‌نه‌ تنها‌از‌نظر‌ كيفي‌بلكه‌ از‌نظر‌كمي‌ هم‌از‌سطح‌ بسيار‌بااليي‌ برخوردار‌است‌ و‌كشتي‌گيران‌ فراواني‌در‌ همه‌وز ‌نها‌ در‌اختيار‌ داريم.‌ما‌از‌ اين‌نظر‌جزو‌ سه‌قدرت‌برتر‌ كشتي‌دنيا‌در‌ كنار‌روسيه‌و‌ آمريكا‌هستيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.