اسماعيلنژاد: امير قاسمي مصدوم بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعــالم تركيــب تيم ملي كشــتي فرنگي براي قهرماني آســيا و بازيهاي كشــورهاي اســالمي با حواشي زيادي روبهرو شده است. برخي از كشتيگيران كه انتظار داشــتند با كنار رفتن محمد بنا به زعم خودشــان بــه حق خود در كشــتي فرنگي برســند حــاال متوجه شــدهاند كه در تركيب سرمربي جديد هم جايي ندارنــد. محمد بنا كنار رفت اما ســرمربي جديد تيم ملي كشــتي فرنگي بــه اين نفرات ميــدان نداد. در جمع كشــتيگيراني كه از سوي كادر فني دعوت نشدند، سعيد عبدولي، امير قاســمي منجزي و محســن حاجيپور حضور دارند. فرهاد اسماعيلنژاد مربي تيم ملي كشــتي فرنگــي درباره علت دعوت نشــدن ســعيد عبدولــي براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا و بازيهاي همبســتگي اســالمي، گفت: «عبدولــي اعالم كرده بــود تنها حاضر اســت در بازيهاي همبستگي اسالمي كشــتي بگيرد آن هم به شرطي كه در تمرينات تيم ملي حاضر نشــود كه اين موضوع با مخالفت اشــكاني مواجه شد و از دعوت اين كشــتيگير به تيم ملي خودداري كرديــم. عبدولي جزو نفراتي بود كه قرار بود به ايــن رقابتها اعزام شود اما با شرطي كه گذاشت از تركيب تيم ملي كنار رفت.»

اســماعيلنژاد در پاســخ بــه اين ســوال كه چرا امير قاســمي منجزي ســنگين وزن تيم ملي براي حضور در اين رقابتها انتخاب نشــده است ادامه داد: «قاسمي چند روز پيش در جريان تمرينات از ناحيه عضالت پشت شديدا دچار كشيدگي شد و به همين علت يك هفته نتوانست تمرين كند.از سوي ديگر از ناحيه انگشت دست نيز دچار آسيب ديدگي بود و با اين اوصاف نميتوانست تيم ملي را همراهي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.