خوشحالي برخيها از حذف كشتي پهلواني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينكه كشتي پهلواني از بازيهاي كشورهاي اســالمي حذف شــده اســت. خبــري كه نميتواند اتفاق خوبي بــراي ورزش قديمي ايــران كه با آيين و فرهنــگ اين مرز و بوم ارتباط دارد، باشــد. اين خبر اما ظاهرا براي برخيها بســيار مســرت بخش و خوشحال كننده بوده است چرا كه خيلي زود اين خبر تاييد نشده را دست به دست چرخاندند و به تحليل درباره ايــن اتفاق پرداختند. اختالف نظر بيــن مهرعليــزاده كه خــود را متولي هميشگي كشــتي پهلواني در ايران و جهان ميداند و فدراســيون كشتي كه مدتي است اين رشــته را زير نظر گرفته و تالش ميكند آن را جهاني كند، بهانهاي شــده براي اينكه از حذف احتمالي كشتي پهلواني از بازيهاي كشورهاي اســالمي خوشــحال باشند. اين خوشــحالي از آنجا نشــات ميگيرد كه االن برخــي از آقايان احســاس ميكننــد كه با اين تصميم رســول خــادم در جهاني كردن كشتي پهلواني ناموفق بوده است. ظاهرا اين آقايان اصال برايشــان مهم نيســت كه امروز كشــتي پهلواني در چه جايگاهي قرار دارد. اگر بپذيريم كه كشــتي پهلوانــي با فعاليت زير نظر فدراسيون كشــتي در اين يكي دو سال اخير به جايي نرسيد كه البته معتقديم روند بسيار خوبي را داشته است اما حتي اگر اين را بپذيريم بايد اين ســوال را پرسيد كه فدراسيون بينالمللي ورزشهاي زورخانهاي و پهلواني با مديريت محسن مهرعليزاده بعد از بيش از يك دهــه فعاليت تا چه اندازه در جهاني كردن اين رشــته موفق بوده است؟ آيا االن تعداد كشــورهايي كه در اين رشته فعاليــت ميكننــد به انــدازه اســتانهاي كشورمان هستند؟ به نظر ميرسد كه ديگر وقت آن رســيده كه به اين دعواها و اختالف نظرهــاي داخلي پايان بدهند و براي معرفي اين رشــتهها به جهان تــالش كنند. دولت جمهوري اسالمي با وجود همه مشكالت ريز و درشــتي كه دارد بــراي ترويج اين ورزش هزينه ميكند. بودجــه ميلياردي در اختيار فدراســيون بينالمللي قرار نميدهند كه در نهايت چند كشور دور هم جمع شوند و يك مسابقهاي را برگزار كنند و بعد هم نام آن را مسابقات جهاني بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.