انتخابي تيمهاي كشتي نوجوانان برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتخابي تيمهاي ملي كشتي نوجوانان روزهاي 27 تا 29 ارديبهشت ماه و در خانه كشتي شماره 2 تهران برگزار ميشود. رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان روزهاي 27 تا 29 ارديبهشت ماه در خانه كشتي شماره 2 مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار ميشود. اين مسابقات در اوزان ‪85 67، 96، 36، 85، 45، 05، 64، 24،‬ و 100 كيلوگــرم برگــزار خواهد شد. كشــتيگيران متولد 1380/10/10 لغايت 1378/10/11 مجاز به شركت در اين مســابقات خواهند بود. كشتيگيران متولد 1380/10/11 لغايــت 1381/10/10 (يك ســال كوچكتر) با رضايتنامــه محضري ولي و گواهي پزشكي ميتوانند در اين مسابقات شركت كنند.

براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.