دفاع سه نفره، آخرين اميد ونگر براي نجات آرسنال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

بازي آرســنال مقابــل ميدلزبورو با يك غافلگيري بزرگ از ســوي ونگر شروع شد. آرســنال براي اولين بار در 20 ســال گذشــته با خط دفاعي سه نفــره بازي ميكرد. آخرين بار كه ونگر تصميــم گرفته بود از چنين آرايشــي اســتفاده كند، آلكس ايووبي، هافبك اين تيم هنوز به دنيا نيامده بود.

دليل اين تصميم كمســابقه، يك ركورد بيســابقه بود. آرســنال هفته گذشــته براي اولين بــار تحت هدايت ونگــر در چهار بــازي متوالي خارج از خانه ليگ برتر شكست خورد. آرسنال در هر يك از اين شكســتها ســه گل خــورد تا ونگر به شــكنندگي دفاعش اعتراف كند.

آرايش 3-4-3 موثر بود و آرسنال توانســت اين بازي را 2 بــر يك ببرد. البته كارشناســان دربــاره اين تغيير رويكــرد واكنش محتاطانهاي نشــان دادنــد. اكثر آنها معتقدنــد كه بوروي قعر جدولي سنگ محك خوبي نيست و بايد تركيــب جديد آرســنال را در مقابــل حريفان قويتر ســنجيد. يكي از ايــن حريفان قوي منچسترســيتي است كه يكشــنبه در نيمهنهايي جام حذفي منتظر آرســنال خواهد بود. از طــرف ديگر بازيكنان بــراي تطبيق با اين ســبك جديد نياز به زمان دارند، همانطور كه در شــروع اين بازي كمي ســردرگم بودند و به تدريــج با نقش جديدشــان كنــار آمدند. خــط دفاع آرسنال در اين بازي شامل كوچيلني، گابريــل و راب هولدينگ بــود، ولي با بازگشت موســتافي مصدوم او احتماال به تركيب اصلي برميگردد.

آرســنال در سالهاي اوليه شروع كار ونگــر تيــم مســتحكمي بود كه توانســت يك قهرماني بدون شكست در كارنامهاش ثبــت كند، ولي با كنار رفتن مهرههايي مثل ســول كمپبل و پاتريك ويرا و بدون جانشــين ماندن آنها، آرســنال در سالهاي اخير تيمي شــكننده بوده اســت. يكي از داليل ناكامي اين ســالهاي آرسنال را بايد در وســواس ونگر بــراي تركيبهاي تهاجمي دانست.

سابقه نشــان ميدهد او تا وقتي تحت فشــار نباشــد حاضر به استفاده از تركيبهــاي دفاعي نيســت. تحول تاكتيكي دوشــنبه شب آرسنال يادآور ســال 2015 اســت كه او براي خروج از بحــران مقابل منچسرســيتي از دو هافبــك دفاعي اســتفاده كرد. حضور كوكلن در تركيــب اصلي در آن زمان همه را شگفت زده كرد و همين بازيكن بود كه توانست تعادل دفاعي را به تيم برگردانــد و كليد پيروزي شــود. ونگر حاال اميدوار است كه تغيير جديد هم كاركرد مشابهي داشته باشد و آرسنال بتواند مثل سالهاي قبل سهميه ليگ قهرمانان را به دست آورد.

خط دفاع ســه نفره تا چند سال پيــش در فوتبــال انگليــس به ندرت ديده ميشــد و تيمها به طور ســنتي تمايل داشــتند با دفاع چهار نفره بازي كنند، ولي موجي كــه در فوتبال اروپا و بخصوص ايتاليــا بهوجود آمد مدتي است به انگليس هم رسيده.

در ميــان تيمهاي بــاالي جدول تاتنهام با دفاع ســه نفره بازي ميكند، مورينيو در بازيهاي زيادي سه مدافع به زمين فرســتاده، گوارديوال در ادامه فوتبالي كه در بارســا و بايــرن پياده ميكرد در سيتي هم بارها از سه دفاع مياني اســتفاده كرده و مهمتر از همه چلسي كه صدرنشيني را مديون همين آرايش است.

جرقه اين تغيير بعد از شكســت 3 بر صفر مقابل آرســنال در دور رفت زده شــد. كونته كه در يوونتوس و تيم ملي ايتاليا هم با دفاع ســه نفره نتايج خوبي گرفته بــود، تصميم گرفت اين روش را در چلســي هــم بيازمايد و نه تنها توانست تيمش را از بحران نجات دهــد كه با 13 برد متوالي مقتدرانه به صدر جدول رفت.

دفاع سه نفره ميتواند در آرسنال هم چنين اثر معجزهآســايي داشــته باشد و اين تيم به مربع باالي جدول برگردد؟ مارتين كئون، مدافع ســابق ايــن تيم درباره موفقيــت اين روش جديد كمي بدبين اســت و ميگويد: «اگــر ميخواهيد با دفاع ســه نفره بازي كنيد، بايد اين سيستم را كامال بشناسيد و چيزي نيست كه تيم يك شــبه به آن عادت كند. دفاع آرسنال با سيستم جديد هم مشكالتي داشت و هنگام گل تســاوي نگردو هم اين ديده شد.»

او در مقايســه آرايش چلســي و آرســنال اضافه ميكند: «مشكل ديگر تيم ايــن بود كه آرون رمزي و گرانيت ژاكا حمايــت كافي از دفاع ســه نفره تيم نداشتند. اگر آرســنال با تيمهاي قويتــري روبهرو شــود، هافبكهاي مياني بايد ســپر محكمــي مقابل خط دفاع بســازند، درســت مثــل كاري كه كانتــه و ماتيچ در چلســي انجام ميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.