جانشينان بارسلونا براي پر كردن جاي آلبا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه بارسلونا دارد خودش را براي فروش جوردي آلبا در پايان فصل جاري آماده ميكند. به نوشته دن بالون، مديران بارسلونا به اين نتيجه رسيدهاند كه براي متقاعد كردن آلبا به ماندن در نوكمپ نبايد تالش كنند و به همين دليل شــروع به شناسايي بازيكنان مناسب براي جايگزين كردن اين دفاع چپ اســپانيايي كردند. دو گزينه اصلي بارســاييها هم از اتلتيكومادريد و ناپولي هستند كه اولي تئو هرناندس اســت، بازيكنی كه قرضي براي آالوس توپ ميزند و ديگري فوزي غالم كه اين فصل در سري A عملكرد خوبي داشته است. غالم از ســوي ناپولي براي فروش گذاشــته شده است چون با اين باشگاه براي تمديد قراردادش به توافق نرسيده است. غرامت فسخ قرارداد هرناندس با اتلتيكو هم 24 ميليون يورو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.