ايگواين: بارسلونا ميتواند معجزه كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گونســالو ايگوايــن، مهاجــم آرژانتيني تيم فوتبــال يوونتوس به همتيميهايــش هشــدار داد تصور نكنند به سبب پيروزي 3 بر صفرشان در بازي رفت مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا برابر بارسلونا، اين تيــم را از گردونــه رقابتهــا بيرون راندهاند چون اين تيــم توانايي رقم زدن معجزه را دارد.

او بــا اشــاره به پيــروزي 6 بر يك بارســاييها برابر پاريسنژرمن در بازي برگشــت مرحله يك هشتم نهايي كه باخت 4 بر صفرشان در دور رفــت را جبران كرد گفت: «نميدانم پيــروزي 3 بر صفر بــازي رفت براي صعود ما كافي خواهد بود يا نه. ما در نوكمپ هــم بايد مانند بازي رفت در تورين بجنگيم. بارســلونا در بازياش برابر پاريســنژرمن نشــان داد كه توانايي رقم زدن معجزه را دارد، پس حواس ما بايد جمع باشــد. البته اين موضوع درباره بارســاييها هم صدق ميكند.

ما به دنبــال خلق موقعيتهاي گلزنــي خواهيم بــود و من اطمينان دارم كه ميتوانيم بــه مرحله بعدي صعود كنيم.»

ايگوايــن ادامــه داد: «بــه نظر ماسيميليانو آلگري (مربي يوونتوس) همه بازيهــاي ما از حداكثر اهميت برخوردارند. او براي همه آنها تيمش را به شيوهاي يكســان آماده ميكند و ايــن به ما اجــازه ميدهد مطمئن شويم براي تك تك اين بازيها آماده هستيم. اين دليل موفقيت ما در تمام مسابقاتها است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.