نصرا...عبداللهي: رحمتي هيچ وقت نگفت به تبريز نميروم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالليها براي اســكان در تبريز ابتدا تصور ميكردنــد كــه ميتواننــد در هتل پــارس حضور يابند اما بعدا مشــخص شــد كه اين هتل در اختيار تراكتوريهاســت. نصرا... عبداللهي كه مسوول رتق و فتق امور باشگاه استقالل است در اين باره توضيحاتي داده است: «وقتي ما ســوال كرده بوديم به ما گفتند كه تراكتورســازي در هتل پارس نيست و ما هم هتل را رزرو كرديم اما وقتي متوجه شديم آنها هم در آنجا هســتند محل هتل تيم را تغييــر داده تا اين حرف و حديثها جمع شود.»

اما از عمو نصي درباره اينكه رحمتي خواســته به تبريز نرود، ســوالهايي شــده كه وي به اين پرسش پاســخ روشني داده اســت. او ميگويد: «اين حرفها چيســت؟ فكر ميكنم يكســري از رسانهها خودشان مطالبي را مينويســند و ســپس نظرشــان را هم در مــورد مطالــب در يك خبــر ديگر بيــان ميكنند. تمامــي بازيكنــان در تمرين ما حاضر هســتند و با همه قوا به شــهر تبريز سفر خواهيم كرد تا به مصاف تراكتورسازي برويم. اتفاقي هم نيفتاده است. يكسري از قول خودشان مينويسند كه قرار است به بازيكن ما فحش بدهند و فردا ميگويند قرار است فالن بازيكن به تبريز نرود. منصوريان به نوشــتهها توجهي ندارد و كار خــودش را انجام ميدهد. ما هــم توجهي به اين صحبتها نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.