هتلاستقالليهاتغییركرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن استقالل تصميم گرفتند هتل تيــم خــود را در تبريــز تغيير دهند. در حالي كــه بحثهاي زيادي در مورد يكســان بودن هتل استقالل و تراكتورســازي پيــش از بــازي روز پنجشــنبه ۲ تيم مطرح بود، در نهايت آبي پوشــان تصميــم گرفتند به دليل حضور تراكتورســازان بــه هتل پارس نروند. اســتقالليها امروز راهي تبريز شده و در هتل كايا مستقر ميشوند.

فقط یك طلبكار ميماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.