نظرمحمدي: لبخند تماشاگران سپيدرود يك دنيا ميارزد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي نظرمحمــدي، جوانترین مربي فوتبــال ایران در این فصل اســت و پروژه ســنگیني را هدایت كرد. او با دســت خالي از ســپیدرود یــك قدرت درجــه اول در لیگ یك ســاخت و حــاال باید هم بــه صعود امیدوار باشــد: «براي تماشــاگران ســپیدرود فقط یك پیام دارم كه دو جمله هم بیشــتر نیســت، اینكه یك لبخند و شــادي شــما بیش از همــه دنیا براي ما مــيارزد. پس مطمئن باشــید كه بــا تمام وجــود و امیدوارانه ميجنگیــم. ما ميتوانیــم در فصل آینده یكــي از قطبهاي پرتماشــاگر فوتبال ایران باشــیم. ســپیدرود تیم بزرگ و ریشــهداري اســت و صعودمان یك اســتان را شــاد ميكند.»

ليگ يك اينروزهــا پيچيدگيهاي عجيبي دارد. فاصلــه اندك 4 تيم باالي جدول، معــادالت صعود را به هم ريخته. حتي سپيدرود كه باثباتترين صدرنشين فصل بــوده حاال براي صعود به ليگ برتر پروژهاي سخت را در دو بازي پاياني پيش رو دارد.

ســپيدرود در ايــن فصــل كارهاي ســخت و پيروزي مقابل تيمهاي متمول را به آســاني انجام داده اما در بازيهاي آســان در كارش گره ايجاد شــده است. ســپيدرود در روزي كــه ميتوانســت در رشــت با پيــروزي مقابــل ايرانجوان بوشــهر راه صعودش را هموارتر كند، در يك بازي پراســترس تن به تساوي داد. شايد استرس باالي بازي، سپيدرود را از پيروزي دور كرد.

علي نظرمحمــدي اما انگار يك قدم هم به عقب برنداشــته: «اميــد ما براي صعود حتي كمرنگ هم نشــده. اين همه ما صدرنشــين بوديم، حاال يك هفته هم پارس جنوبــي صدر را تجربــه كند. در ســپيدرود هيچ كس اجــازه ندارد حتي در يك قدم پاهايش سســت شود يا يك لحظه اميــدش را از دســت بدهد. ما تا آخرين لحظه براي خوشحالي تماشاگران خــود ميجنگيم و در تمــام فصل هم با دست خالي براي يك لبخند روي صورت همشهريهاي خود جنگيدهايم.»

نظرمحمــدي بحث درباره ليگ يك و سپيدرود را به ســمت ديگري ميبرد: «بگذاريــد نكتــهاي را بگويم. مســاله و دغدغــه بازيكنــان من فقــط صعود به ليگ برتر نيســت. آنها هــدف بزرگتر و نگاه ديگــري در ماجراي صعــود دارند. ما با تماشــاگران خود به يك نقطه تازه رســيدهايم. شــما بايد جو شهر رشت را ببينيــد، همراهي مردم كوچــه و بازار و عشقي كه به فوتبال شهرشان دارند. آنها با اين تيــم در اين فصل زندگي كردهاند. سپيدرود بســيار به تماشاگرانش وابسته است. بازيكنان من به اهميت و اثرگذاري اجتماعي كارشــان آگاهند و ميدانند كه با پيروزيهاي خود چه احســاس خوبي را در شهر پديد ميآورند. زندگي در اين شرايط اقتصادي و پيچيدگيهاي شغلي دشوار است و دلخوشيهايي مثل فوتبال آرامش و حس سرزنده بودن را ميسازد. بازيكنان من براي يك لبخند روي صورت مردم گيالن تا پاي جان در دو بازي آينده ميجنگند. آن چيزي كه اشك را به چشم من ميآورد همين احســاس مسووليتي است كه در بازيكنانم ميبينم. من به تك تك آنها افتخار ميكنم و خوشــحالم كه به خاطر يك تســاوي خانگي بازيكنانم تا اين اندازه غمگين ميشوند اما آنها مغرور و بزرگند. غم آن دو امتيازي كه در رشت از دســت داديم را دور ميريزند و با اميد و قلب بزرگشــان براي بازي بعد آماده ميشوند.»

علــي نظرمحمدي، ســرمربي جوان ســپيدرود درباره دو بازي آينده تيمش ميگويــد: «بازيهــا ســخت و پيچيده شــدهاند. صعــود از ليگ يك ســخت و طاقتفرساســت. اينكه فقــط دو تيم به ليگ برتر ميرســند بيرحمانه است اما حاال وقت اين بحثها نيست. ما براي دو بازي آينده با شــناخت از حريف و آناليز علي نظرمحمدي اما دوباره ميرود سراغ بحث سپیدرود و این روزهاي كلیدي: «براي تماشاگران سپیدرود فقط یك پیام دارم كه دو جمله هم بیشتر نیست، اینكه یك لبخند و شادي شما بیش از همه دنیا براي ما ميارزد. پس مطمئن باشــید كه با تمام وجود و امیدوارانه ميجنگیم. ما ميتوانیم در فصل آینده یكي از قطبهاي پرتماشاگر فوتبال ایران باشیم. منتظر سپیدرود باشید.» دقيق، نقشــه صعود را طراحي ميكنيم. بــراي پارسجنوبــي، ملــوان و گلگهر احتــرام قايلم. آنها هم فصل ســختي را پشت سر گذاشتهاند و لياقت صعود دارند اما داستان ســپيدرود متفاوت است. تيم من روزهاي سخت را تنها سپري كرد. ما دغدغههاي اقتصادي و مالكيتي جانفرسا را پشــت سر گذاشتيم و حاال خوشحاليم كــه زحمات ما نتيجه داده و مســووالن هــم وارد كارزار فوتبــال شــدهاند و با سپيدرود همراهي ميكنند. اميدوارم اين همراهي هميشه در فوتبال رشت باشد و موفقيتهايــي را در آينده رقم بزند. اين همراهي نه بايد با صعود به پايان برسد و نه با عدم صعود. فوتبال رشت براي اينكه بتواند نسل ديگري را بسازد و آيندهاش را تضمين كند، به سرمايهگذاري بلند مدت نياز دارد.»

علي نظرمحمــدي اما دوباره ميرود ســراغ بحث ســپيدرود و ايــن روزهاي كليدي: «براي تماشــاگران ســپيدرود فقــط يك پيــام دارم كــه دو جمله هم بيشــتر نيست، اينكه يك لبخند و شادي شــما بيش از همه دنيا براي ما ميارزد. پس مطمئن باشــيد كه با تمام وجود و اميدوارانــه ميجنگيم. مــا ميتوانيم در فصل آينده يكي از قطبهاي پرتماشاگر فوتبال ايران باشــيم. منتظر ســپيدرود باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.