مسگرساروي: اين چه فوتبال پاكي است كه ما داريم؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين مسگرســاروي، سرمربي نســاجي مازنــدران بــه رأي كميتــه انضباطي مبنــي بر تكرار بازي تيمهاي نســاجي مازنــدران و خونه بــه خونه، اينطور توضيــح ميدهــد: «وقتي كه رأي صادر شــده و تصميم گرفته شده من ديگر چه ميتوانــم بگويم. ما تمام مدارك و اسناد خود را براي بازبيني به كميته انضباطي ارسال كرديم ولي اي كاش اين رأي زودتر صادر ميشد. البته در كل رأي منصفانهاي است.»

او همچنين در مورد باخت نساجي مقابل تيم فوالد يزد، ميگويد: «ما همه جا اعــالم ميكنيم كه فوتبــال ما پاك است ولي اين چه فوتبال پاكي است كه ما داريم! در بازي ما داور مسابقه به ناحق يك پنالتــي به ضرر تيم مــا گرفت كه همين پنالتي باعث گل فوالد يزد شد.»

مسگرســاروي به اتفــاق عجيبي اشــاره ميكند كه در اين بازي افتاده: « اگر به فيلم بازي رجوع شــود شــما ميبينيــد كه داور بــازي چقدر به نفع فوالد يزد ســوت زده كــه حتي خود مسووالن يزد هم كه در ورزشگاه حضور داشتند شــاكي بودند. چگونه است در شب قبل از بازي كه قرار است اين بازي از تلويزيون پخش شود اما در 10 دقيقه قبــل از بازي به يكباره تمــام امكانات فيلمبــرداري را جمع و ميگويند بازي پخش نميشود.»

سرمربي تيم نســاجي در انتقاد از داوري بــازي ميگويــد: «كامرانيفر از داوران خوب كشــور ما بــوده ولي در چيدمان داوري من به صراحت ميگويم كه اشتباه ميكند. چرا در بازيهايي كه در شــهرهاي مختلف داريــم از داوران اطراف آنجا اســتفاده ميشود و چرا از داوران با تجربهتر اســتفاده نميكنند؟ ميبينيد كه اينگونه اين داوران ميآيند و به ناحق، حق تيم ما را ضايع ميكنند. حاال هم كه كميته انضباطي رأي داده، ايــن رأي را چــرا يك هفتــه قبل از مسابقات صادر نكرده؟!راي زماني صادر شده كه ما در كورس مسابقات بوديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.