مهدي تارتار: نبايد از حاال جشن صعود بگيريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تارتار سرمربي تيــم صدرنشــين ليگ دســته اول فوتبال ايران در خصــوص پيــروزي با ارزش تيــم پارس جنوبي جم برابر ملــوان و صعود بــه صــدر جــدول ليگ دســته اول، ميگويــد: «ميدانســتيم كــه بازي دشوار و سنگيني را پيش رو داريم.

البته ما ايــن هفتههاي آخــر با حريفان مســتقيم بازي كرديم و بازيهاي ۶ امتيازي را برديــم. حريفانــي مثل نســاجي، گل گهر و هميــن ملــوان كه در زماني كه بــا ما بازي كردند، بــاالي جدول بودند و شــانس صعود داشــتند. اين ســه پيروزي با ارزش باعث شد تا شــانس ما براي رســيدن به صــدر جدول زياد شود.»

ســرمربي تيم پارس جنوبــي جم تأكيد ميكند: «به شــخصه هنــوز نميگويم تيم ما ليگ برتري شــده است. البته شانس ما براي ليگ برتري شــدن خيلي زياد اســت و به احتمال قريب بــه يقين بــه زودي اين موضوع قطعي ميشــود. من االن بــراي صعود به ليگ برتر جشن نميگيرم و به تيمم هــم تنها يك روز بــراي شــادي ايــن پيــروزي زمــان دادم. ما بايد از حال و هواي ملوان و پيروزي بر اين تيم و اينكه نزديكيهاي ليگ برتر هســتيم خارج شويم و روي بازي بعدي مان با استقالل اهواز تمركز كنيم.»

وي افــزود: ما نبايد اســتقالل اهواز را به اين دليل كه در انتهاي جدول اســت و سقوط كرده، دســت كم بگيريم. ممكن است همين تيم هم براي ما دردسر ايجاد كند. نميخواهيم كارمــان براي صعود در روز آخــر به اما و اگر بكشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.