پاشازاده: اگر هدف صعود نباشد، نميمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گلگهر هــم در اراك به تســاوي دست پيدا كرد و حاال بايد در بازي بعدي ســپيدرود را شكست دهد تا اميدي به صعود داشــته باشــد. مهدي پاشــازاده، ســرمربي تيــم آلومينيوم اراك بعد از تساوي يك بر يك تيمش مقابل گلگهر ســيرجان ميگويد: «بازي خوبــي را ارائــه كرديم اما متأسفانه نتوانســتيم از موقعيتهايمان استفاده كنيــم. گلگهر نيز در بين تمــام تيمهايي كه تا بــه حال با آنها بازي كردهايم جزو تيمهاي خوب است.»

او با تمجيد از عملكــرد تيم گلگهر، تأكيد ميكنــد: «حريف تيم با برنامه و يكدســتي بود. متأســفانه در بين بازيكنان تيم ما به دليل اينكه شــانس صعود به ليگ برتر و خطر سقوط وجود نداشت، ايجاد انگيزه كار سختي بود. با همه اين احوال در ايــن بازي مانند تيمي كه نياز مبرم به امتياز دارد، بــازي كرديم و شــانسهاي فراواني هم داشــتيم كــه دروازهبــان حريــف روي آنهــا خيلي خوب كار كرد.»

ســرمربي آلومينيوم اراك دربــاره تمديــد قراردادش براي فصل آينده مي گو يد : « صحبت ها يــي بــا مديريت باشــگاه انجام دادهايم اما هنوز قراردادي امضا نشــده است. اگر قرار باشد بمانم و برنامهاي داشــته باشــيم، فقط براي صعود خواهد بود، در غيــر اين صورت اصــال نميمانم.» پاشــازاده به ديدار حســاس هفته جاري تيم استقالل مقابل تراكتورســازي تبريز اشــاره ميكند: « اين بازي يك فينال براي دوم شــدن است. اميدوارم بازي همراه با احترامي را شــاهد باشــيم و در جريان بازي به كســي بياحترامي نشود. همچنين بازي جذاب و بدون جنجالي باشــد و هر تيمي حقش است، پيروز اين بازي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.