پيرواني: چرا از هفته 14 مرا آوردند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فجرسپاســي در هفته سي و دوم تيم خونه به خونه را در بابل متوقف كرد تا همچنان اميدهايش براي بقا زنده بماند. غالمحســين پيرواني ســرمربي تيم فجر در اين باره ميگويد: «بازي خيلي خوبي بود و ما ممنون خدا هستيم. بچههــا همه نكاتي را كه در تمرين انجــام داده بوديم در زمين پياده كردند. ما مناطق نفوذيشــان را بســتيم و در دقيقه 90+1 هم ميتوانستيم به گل دوم برســيم. البته از حق نگذريم كه آنها تيم بســيار خوب و پر مهرهاي هستند كه موقعيتهايي هم داشــتند.» پيرواني اما دلخور است. دلخور از كساني كه تيم را دير تحويل او دادند: «ما كار بزرگي كرديم اما چه فايده كه دير شــروع كرديم. من از مسووالن ميپرسم و شما هم از آنها بپرسيد كه چرا مرا در هفته چهاردهم انتخاب كردند. با اين حال ما يكي از بهترين تيمهاي دور برگشــت هستيم كه عالي امتياز گرفتيم.» ســرمربي فجرسپاسي با اشاره به مشكالت مالي ميگويد: 300« ميليــون را ميان مجموعه تيم تقســيم كردند كه نفــري ‪8 9،‬ ميليون ميشــود. اين 300 ميليون پول يك بازيكن بسياري از تيمهاست. واقعا افسوس كه تيم را فراموش كردند و حتي پول ندادند كه مثل تيمهاي باالي سر خودمان را تقويت كنيم. من دو مهاجم كليدي ميخواستم اما پولش نبود.»

با اين حال پيرواني نااميد نيســت و به بقــاي تيمش هم فكر ميكند: «با اينكه بازيهاي بســيار سختي داريم اما نااميد نيستيم و تا همين جا هم دست بازيكنانم را ميبوســم اما همانطور كه قبال گفتم چه فايده كه تيم را خيلي دير تحويل من دادند. زماني كه من آمدم تيم چهار امتياز داشت اما االن 30 امتياز داريم شــايد اگر زودتر ميآمــدم در آن 14 بازي امتيازهاي الزم را براي ماندن كسب ميكرديم. با اين حال توكلمان به خدا و تالش بچههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.