اين چهار تيم نه سقوط ميكنند و نه صعود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــانسهاي قطعي صعود و سقوط تيمهاي ليگ يكي را كــه كنار بگذاريم، باز هم تعدادي از تيمها هستند كه روي كاغذ بــراي صعود به ليگ برتر شــانس دارند يا خطر ســقوط به دسته پايينتر را احساس ميكنند.

در ايــن ميــان اما چهــار تيم از تيمهاي ليــگ يكي، نه شــانس صعود دارنــد و نه در خطر ســقوط هســتند. تيمهاي مس كرمــان، آلومينيوم اراك، اكسين البرز و نســاجي مازندران، چهار تيمي هســتند كه دو بازي آينده تأثير چنداني بر روند نتيجه گيريشان ندارد. مــس كرمان در هفته پيــش رو با نفت مسجد سليمان بازي دارد و اكسين البرز اين هفته در بوشــهر به مصاف ايرانجوان ميرود. اين دو تيم در هفته آخر در كرج با هم بازي دارند.

آلومينيــوم اراك با بادران در تهران بازي ميكند و در هفتــه آخر به مصاف فجرسپاســي ميرود. نســاجي مازندران هم ابتدا در يك بــازي خانگي با راهآهن مســابقه ميدهد و هفته آخر در رشــت به مصاف ســپيدرود ميرود. در اين بين بازي آلومينيوم اراك مقابل فجرسپاســي و نساجي مقابل ســپيدرود تا حدودي از حساسيت برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.