ويسي در اروپا به دنبال بازيكن خارجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويســي فصل گذشــته در ميان شگفتي همگان موفق شد استقالل خوزســتان را به مقام قهرماني ليگ برتر برســاند. او ابتداي فصل جاري راهي اصفهان شــد تا هدايت تيم محبوبش يعني سپاهان را در دست بگيرد. ويسي با سپاهان نتايج خيلي خوبي كسب نكرد و در نهايت پس از بيمارياش، از سوي مسووالن باشگاه ســپاهان كنار گذاشــته شد و جاي خود را به زالتكو كرانچار داد. ويسي در حال حاضر به اروپا سفر كرده تا به اســتراحت بپردازد و البته مدتي از فضاي فوتبال ايران دور باشد. عبدا... ويسي زماني كه سرمربي صبا، پيكان، استقالل خوزستان و سپاهان بود هم سفرهاي خارجي زيادي داشت و سعي ميكرد بازيكنان خارجي را شخصاً آناليــز و انتخاب كنــد. حاال بايد ديد او براي چه تيمي در فصل آينــده برنامهريزي ميكند و باز هم بازيكنان خارجي جديدي به ليگ ايران ميآورد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.