مخالفت پزشك تراكتور با جراحي ايرانپوريان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ايرانپوريان مدافع تراكتورسازي تبريز از نيمفصل با مصدوميتي از ناحيه زانو مواجه است؛ او از آن زمان تا االن به دليل نياز تيم به ميدان رفته اما اين حضور همواره با درد همراه بوده اســت. ايرانپوريان در بازي با پديده فشــار بيشتري روي زانوي خود آورد و همين مســاله باعث تشديد مصدوميتش شد. در چنين شرايطي گفته ميشود ايرانپوريان در پايان فصل قصد دارد زانوي مصدوم خود را به تيغ جراحان بســپارد اما دكتر مجيد صادقي پزشــك تراكتورســازي با اين مساله مخالف است: «من كامال مخالف جراحي زانوي محمد هستم و فكر ميكنم با مدتي استراحت، فيزيوتراپي و تمرينات ويژه بهبود پيدا ميكند. از نظر من جراحي او كامال به ضررش خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.