از‌شکستن‌سر‌پسر‌بیرانوند‌تا‌سرقت‌مدال‌کامیاب‌ینیا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

شــلوغي و هــرج و مرج؛ ايــن تصويري اســت كه از تمامــي جشــنهاي قهرماني ليگ برتر در ذهــن داريم. از اجراي مراســمهاي عجيب و غريب با حضور آدمهاي كامال غيرقانوني تا حضور ســرزده حيواناتي مثل اســب و حتي از خود بيخود شدنهاي عناصري از تيم قهرمان.

پررنگتريــن تصاويري كه در جشــنهاي قهرماني در خاطرمان نقش بســته اين است كه در زمان اجراي مراسم، برخي گريه ميكننــد، برخي در حال انجــام رقص محلي هســتند و بايد دور ورزشــگاه را وجب به وجــب با همين حركات مــوزون بگذرانند و برخي ديگــر نيز دنبال عكس ســلفي و رفتارهاي عجيب و غريبند تا بيشتر در كادر لنزها بنشينند و روي جلدها خودنمايي كنند.

جشن قهرماني پرســپوليس در ليگ شانزدهم اما هيچ شباهتي به اين شلوغيهاي بي مزه نداشت. همه چيز تقريبا ســر جاي خودش بود و غريبهها ديده نميشــدند. رييس فدراســيون به عنوان مقام ارشد فوتبال در كنار وزير ورزش به عنوان راس هرم ورزش ايران، در يك مراسم آبرومند جام را به كاپيتان هديه كردند.

بازيكنــان نفر به نفر از رختكن بــه زمين آمدند و پاي استيج رفتند و مدالشــان را گرفتند و منتظر مراسم اهداي كاپ شدند. در اين ميان حضور بازيكنان با بچههاي خود از بچه شيرخواره تا دبستاني به سبك بازيكنان خارجي جالب بود. تنها اتفاق عجيب اينكه در پايان مراسم، ليدرها قبل از بازيكنان اصلي جام را باالي سر بردند.

انتهاي مراسم مثل هميشــه دچار بي نظمي و هرج و مرج شد. در شلوغيهاي پايان بازي مدال كمال كاميابينيا به ســرقت رفت و ســر فرزند عليرضا بيرانوند نيز شكسته شــد. نيروي انتظامي هم با برخــي از بازيكنان و اطرافيان تيم درگير شــد. ســيدجالل حســينی نيز بــه دليل اين بينظميها و برخورد نيروي انتظامي با ناراحتی به ســمت رختكن رفت. مهــدی طارمی به علت اينكه مأموران نيروی انتظامی و حراســت اجازه ورود هانــی فرزند مرحوم هادی نــوروزی را ندادند، عصبانی بود و در خصوص اين مســاله با يكی از مســووالن درگيری لفظی پيدا كرد. نكته عجيب اينكه مهدی طارمی بيتوجه به همه اين شلوغيها با تكيه بر تيرک دروازه با تلفن همراهش صحبت میكرد. البته بعدا مشــخص شد كه طارمی با همســر مرحوم نوروزی در باره اتفاقات جشن كه هانی نوروزی در آن جای نداشت صحبت میكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.