حق رضاييان نبود در جشن باشد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزي كه پدر رضاييــان در برنامه زنــده تلويزيوني با بغضــي در گلو گفت آرزو داشت پسرش روي سكوي قهرماني بــرود و او كنارش با جام عكس يادگاري بگيرد توي دلمان گفتيم كاش شرايطي پيش ميآمــد كه اين اتفــاق ميافتاد. رامين به هر دليلي از پرســپوليس كنار گذاشته شــده بود اما حق اين را داشت تا در جشــن حاضر باشد و جام را باالي سر ببرد. هر چند حاشيه سازيهاي اين بازيكن برانكو را به ستوه آورد اما يادمان نرود او در بعد فنــي بازيكن تاثير گذار و فــوق العادهاي بود و يك ســال و نيم براي پرســپوليس زحمت كشيد تا اين موفقيت به دست بيايد.جالب اينكه مدير روابط عمومي پرســپوليس گفته چون رضاييان بازيكن پرســپوليس نبوده او را كنار گذاشتهاند اما مگر در فوتبال ايراني همه چيز با قانون و دقيق پيش ميرود؟ آيا باشگاه پرسپوليس نميتوانست مجوز حضــور رضاييان در جشــن قهرماني را بگيرد؟ رضاييان ديروز حتما از قهرماني پرســپوليس و جشــني كه بر پا شــد خوشحال شد اما آنهايي كه اجازه ندادند تا در اين جشن حاضر باشد نشان دادند ارزشي براي زحمتهاي او قايل نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.