جواب كاپيتان سابق به توجه پرسپوليسيها: لطف دارند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در بخشــي از گــزارش برنامه نود كه اختصاص به مصاحبــه با 5 بازيكن پرسپوليس داشــت همه آنها در پاسخ به اين پرســش كه جاي چه كســي در تيم خالي است متفق القول گفتند رضا نورمحمدي.

حــاال نورمحمــدي ميگويــد: «بازيكنان پرســپوليس هميشه به من لطف دارند و اين به دليل همدلي است كه بين بازيكنان در تيم وجود داشت و هنوز هم خــارج از محيط فوتبال من با سيد جالل، طارمي و مسلمان در ارتباط بــوده و خيلي مواقــع در ايام تعطيالت باهم هستيم.»

مدافع پيشين پرسپوليس ادامه داد: «زماني كه در پرسپوليس بودم بهعنوان كاپيتــان تيم چه بــازي ميكردم و چه نميكردم، سعي ميكردم وظايفم را به بهترين شــكل انجام دهم و حتي وقتي از پرسپوليس رفتم هم هيچگاه مصاحبه نكردم. البته در ابتــداي نيم فصل دوم فصل گذشته صحبتهايي مبني بر كنار گذاشــته شــدن از تيم در پايان فصل به گوشم رســيد و زماني كه به محسن بنگر گفتم او به من گفت چنين چيزي درست نيســت تا اينكه در پايان فصل اتفــاق افتاد. من ســعي ميكنم به اين موضوع مثبت نگاه كــرده و جوانگرايي برانكــو را مد نظر قرار دهم نه مســائل حاشيهاي ديگر را.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.