تفاوت جشن قهرماني با گذشته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اينكه همه سكوها سرخ و جاي سوزن انداختن نبود اما داستان جشن قهرماني ديروز كمي با گذشــته فرق ميكرد. ديگر مثل ســال 86 تا دقيقه 90+6 هواداران اســترس نداشتند و دست به دعا نشدند تا پس از چند رفت و برگشــت توپ به سپهر حيدري برسد و ورزشگاه منفجر شود و پرسپوليس دومين قهرمانياش را تجربه كند. ديروز استاديوم آزادي حال و هواي فينال جام حذفي مقابل ســپاهان را هم نداشــت تا كار به ضربات پنالتي بكشد و در نهايت اصفهانيها در مقابل صد هزار هوادار پرســپوليس جشن قهرماني بگيرنــد. ديروز هوادار پرســپوليس با خيال خــوش و اعصابي راحت و آرام تماشــاگر بازي بود چون ميدانست روي سكوهايي كه براي قهرماني در نظر گرفته شده، تيم محبوبش ميايستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.