پروين: اين جام حق پرسپوليس بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«از 4 هفته قبل معلوم بود پرسپوليس قهرمان است.» اين را علي پروين بعد از پيروزي 4 گله پرسپوليس برابر پديده به زبان آورد و صحبتهايش را اينطور ادامــه داد: «اين قهرماني را به هواداران تبريك ميگويم و اميدواريم اين روند ادامه داشــته باشد. اين قهرماني حق پرسپوليس بود و مطمئنم كه طارمي هم آقاي گل ميشــود.» جالب اما پاسخ پروين به خبرنگاري بود كه از او پرســيد قهرماني خودتان در دوره اول ليگ برتر لذتبخشتر بود يا اين قهرمانــي: «همه قهرمانيها لذتبخش اســت.» در پايان علي پروين درباره بــازي هفته آينده برابــر الهالل گفت: «بچهها بايــد اول تالش كنند تا گل نخورند و بعد حتما ميتوانند گل بزنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.