بازار داغ عکس و امضا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شــرايطي كــه تعداد زيــادي از هواداران پشــت درهــاي هتــل المپيك منتظر صدور مجوز حضورشــان در اردوي پرســپوليس بودنــد، در نهايــت بعــد از رايزنيهاي زياد مسووالن پرسپوليس اجازه دادند تعدادي از آنها بــه بازيكنان نزديك شــده و با آنها عكــس يــادگاري بگيرند. سرخپوشــان از ساعت 12:30 ناهار خود را صرف كردند و ســپس در البي با هواداران خود روبهرو شــدند. برخي از اين هواداران پيراهن و توپهايي را به بازيكنان دادند و از آنها خواستند كه روي آنها امضا كنند. بازار عكس يادگاري هم داغ بود و شلوغي بسيار زيادي در البي هتل ديده ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.