الهالل بليتها را رايگان كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرســپوليس دوشــنبه 4( ارديبهشت) در مسقط ميهمان الهالل در بازي برگشــت مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا اســت.كانون هواداران الهالل در عمــان خبر داد: «باشــگاه الهالل ديدار برگشت با پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا را رايگان اعالم كرد تا تمام هواداران بــراي حمايت از تيم به ورزشگاه بيايند. مســابقه رفت اين دو تيم در ورزشــگاه سلطان قابوس با وجــود ميزباني پرســپوليس 11 هزار هوادار براي تشويق الهالل آمده بودند و بازي با نتيجه تســاوي يك - يك به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.