خوردبين و باقري بازماندگان قهرماني قبل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از تيمي كه در ســال 86 با پرسپوليس براي دومين مرتبه قهرمان شد روز گذشته فقط دو نفر روي نيمكت بودند. محمود خوردبين با همان پست هميشگياش (سرپرستي) و كريم باقري كه آن سال به عنوان كاپيتان سرود قهرماني را خواند، حاال به عنوان مربي در قهرماني سهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.