يك كالم، بهترين آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از زماني كه آرســنال بــا مربيگري جرج گراهام به بردهاي يك بر صفر شــهرت داشت، كمتــر تيمي مثل تيم فعلي ايران توانســته از برتري يك گلهاش به اين راحتي دفاع كند. اين ميتوانست شعار دلنشيني باشد، اگر صد هزار تماشاگر بازي ايران و چين در ورزشگاه آزادي آن را يكصدا فرياد ميزدند.

بــرد با اين نتيجه مقابــل چين و مارچلو ليپي ايران را در فاصله ســه بازي تا پايان راه بــا اختالف چهار امتيــاز در صدر جدول گروه A مقدماتي جام جهاني در آســيا نگه داشت. تنها يك برد مقابل ازبكستان در روز 22 خرداد براي صعود به جام جهاني كافي خواهد بود.

چطور ممكن اســت بــا زدن 6 گل در 7 بــازي بتوانيد مقتدرانه در صدر گروه مقدماتي جام جهاني باشيد و بهعنوان اولين تيم آسيا در فاصله دو بازي تا پايان مسابقات صعود كنيد؟

درباره تيم ملي ايران صحبت ميكنيم. اين تيم در 630 دقيقه بازياش در مرحله مقدماتي جام جهاني هنوز گلي نخورده. اگر مســابقات مرحله قبل را هم در نظــر بگيريم اين آمار به 928 دقيقه ميرسد. اين تيم موفق شده چهار بازياش را با نتيجه يك بر صفر ببرد.

با اين حال اين تيم نمونه آسيايي آرسنال دهــه 80 و اوايل دهه 90 نيســت كه با دفاع بســته و پيروزيهاي حداقلي توانســته بود در فوتبــال انگليس به موفقيت برســد. تيم ملي ايــران ميتوانســت بازيهايــش را با اختالف بيشــتري ببرد و اگر قرار باشــد آنهــا را بابت يك چيز مقصر بدانيم، همين از دســت دادن فرصتهاســت. اين در حالي است كه اين تيم تعدادي از بهترين مهاجمان آســيا را در اختيار دارد. البته تفاوت ايران با بقيه شــايد اين باشد كه وقتي گلهاي بعدي زده نميشود، خبري از اضطراب نيست.

اين تنها يكي از داليلي است كه ايران در چهار سال گذشــته در صدر فهرست تيمهاي آســيايي در ردهبندي فيفا بوده است. ايران در يك كالم بهترين تيم آسياست. نه استراليا، نه كره جنوبي، نه ژاپن؛ بهترين تيم آســيا ايران است.

دليل ديگر ايــن برتري كارلوس كيروش اســت. اين مربي از ســال 2011 هدايت اين تيم را به عهده دارد. او در اين مســير چند بار اســتعفا داده و اختالفاتي با فدراسيون فوتبال ايران پيدا كرده، ولي اين زوج هميشــه پيش هم برميگردند.

آنهــا به يكديگــر نياز دارند. فدراســيون فوتبال ايران ميداند كه در آستانه اولين صعود متوالي به جام جهاني اســت و بخش بزرگي از ايــن موفقيت به خاطر همين مربي بوده. براي مديــران فوتبال ايران كار كــردن با اين مربي آســان نيســت و او در اين مجموعه مخالفاني هم داشــته، ولــي وقتي عملكــرد او اين قدر حرفهاي است و چنين نتايج باثباتي ميگيرد، آنها حاضرند بارها و بارها با او دســت دوستي بدهنــد، در حالي كه همزمان برنامه پروازهاي روسيه را بررسي ميكنند.

ســرمربي ســابق رئال مادريــد بارها از كارفرمايانش در رســانهها و بــه طور عمومي انتقاد كرده اســت. با اين حال اين مربي متولد موزامبيك عاشق اين كشور، هوادارانش و تيمي است كه ساخته. در شروع سال 2017 او اعالم كرد كه تيم ملي را ترك ميكند و فدراســيون را متهــم كرد كــه در جريان نزاع بــا برانكو ايوانكوويچ، سرمربي تيم پرطرفدار پرسپوليس به اندازه كافي از او حمايت نكرده است.

با ايــن حال او هرگز تيم ملــي را كه در يــك قدمي اولين صعود متوالي به جام جهاني اســت، ترك نميكــرد. كيروش بعــد از اين ماجرا به تهران برگشــت و غيرممكن اســت فرصــت نشســتن روي نيمكت تيــم ملي در روســيه و موفقيت در اين مسابقات را از دست بدهد. او به ســختي كار كرده و تيمي ساخته كه ســازماندهي فوقالعــادهاي دارد. بازيكنان ميداننــد كه با اين مربي صعود به جام جهاني روسيه تضمينشده است و دستوراتش را مو به مو اجرا ميكنند.

مهاجمانــي مثل ســردار آزمــون و رضا قوچاننژاد حسرت بسياري از تيمهاي آسيايي اســت. به اين جمع بايد عليرضا جهانبخش و مهــدي طارمي را كه هنوز به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته اضافه كنيد. طارمي شــهرت و اعتبار ســاير مهاجمان را نــدارد و كيروش بابت انتخاب مهاجم پرسپوليس با انتقاداتي هم روبهرو شده. اين مهاجم 24 ساله بدون توپ به شدت پرتالش اســت و وقتي هم صاحب توپ شده تا اينجا توانســته 7 گل در مقدماتي جام جهاني بزند.

ايران تيمي ســختكوش و منظم است با مجموعــهاي از بازيكنان مســتعد و يك مربي جاهطلــب. به همين خاطر اســت كــه ايران بهترين تيم فعلي آسياست. ايران تيمي نيست كه فقط قرار اســت به جام جهاني برود، بلكه يكــي از تيمهاي آسياســت كــه ميتواند در روسيه عملكرد خوبي داشته باشد.

تفاوت همين جاســت. اگر استراليا، كره و ژاپن صعود كنند، هنــوز چيزي ارائه نكردهاند كه بتوان گفت ميتوانند به مرحله حذفي جام جهاني برســند. ايران ميتوانــد. موضوع فقط رســيدن به روسيه نيســت (آنها قطعا صعود ميكنند) بلكه چگونه بودن در آنجاست.

اگر ايران با بردهاي يك بر صفر به مرحله حذفي جــام جهاني برســد، هيچكس به اين موضوع اعتراض نخواهد كــرد. اين روزها تيم ملي ايران اســت كه معيارهاي فوتبال آسيا را تعيين ميكند و اين ساير تيمهاي قاره هستند كه بايد خودشان را به اين حد برسانند.

ايران تيمي سختكوش و منظم است با مجموعهاي از بازيكنان مستعد و يك مربي جاهطلب. به همين خاطر است كه ايران بهترين تيم فعلي آسياست. ايران تيمي نيست كه فقط قرار است به جام جهاني برود، بلكه يكي از تيمهاي آسياست كه ميتواند در روسيه عملكرد خوبي داشته باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.