افسوس كرار جاسم از غيبت مقابل استقالل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كرار جاسم در جريان ديدار تيمش مقابل صباي قم از زمين بازي اخراج شد و به تبع آن بايد يك جلســه محروميت را ميگذرانــد اما رفتــار هافبك عراقي در قبــال داور و الفاظي كه در آن بازي به كار برد، بــا واكنش كميته انضباطي مواجه شد.

كميته انضباطي كرار جاسم را با دو جلسه محروميت مواجه كرد تا او بازي حساس تراكتورســازي مقابل استقالل را نيز از دســت بدهــد. هافبك عراقي در نيمفصــل دوم ليگ برتــر در غياب ســروش رفيعي بازيهــاي خوبي براي تراكتورســازي انجام داد و اگر در بازي حســاس روز پنجشنبه در زمين حضور داشت، ميتوانســت مهرهاي تاثيرگذار براي تيمش باشد. كرار كه قطعا خودش نيز براي بازي با استقالل انگيزه زيادي داشــت، حاال افسوس بازي نكردنش در مسابقه فردا را خواهد خورد.

در غيــاب كــرار جاســم، احتماال محمد نوري در پســت هافبك وســط براي تراكتورســازي به ميدان ميرود؛ هافبك ســابق پرسپوليس كه اين فصل به تراكتورســازي رفته تا بازي زير نظر قلعهنويي را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.