يك اسپانيايي، سرمربي جديد االهلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك مربي اســپانيايي هدايت تيم االهلي قطر را پس از استعفاي يوسف آدم پذيرفت. سايت رســمي باشگاه االهلي قطر از انتخاب خورخه، سرمربي اسپانيايي تيم فوتبال جوانان اين باشگاه جهت زير نظر گرفتن تمرينات تيم بزرگساالن پس از كنارهگيري يوسف آدم از اين سمت خبر داد. اين احتمال وجود دارد كه باشــگاه االهلي در آينده يك مربي بزرگ و مطرح خارجي را به خدمت بگيرد. تيم االهلي با در اختيار داشــتن پژمان منتظري و مجتبي جباري در فصل جاري ليگ ســتارگان قطر تا آستانه سقوط پيش رفت اما با توجه به ادغام دو تيم لخويا و الجيش از خطر ســقوط به دســته پايينتر در بازي هفته پاياني گريخت. يوســف آدم، ســرمربي قطري تيم االهلي پس از پايان ليگ ســتارگان با توجه به نتايج ضعيف از سمت خود استعفا كرد كه مورد پذيرش قرار گرفت.

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي .................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران ............................................................................................ سوريه، ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.