اخباری 2، رحمتی يك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از تقابلهاي جذاب استقالل و تراكتورســازي ميــان ســيدمهدي رحمتــي و محمدرضــا اخبــاري رخ ميدهد. دو دروازهبــان خوب فوتبال ايران كه در سالهاي اخير توانستهاند نمايشهاي مطلوبي انجام دهند.

اخبــاري و رحمتي تــا كنون در جريــان بازيهــاي تراكتورســازي و اســتقالل 4 بــار روبــه روي يكديگر قــرار گرفتند. اولين تقابــل آنها بازي رفــت ليگ برتر پانزدهــم بود كه اين مســابقه در تبريز با تساوي بدون گل خاتمه يافت. دومين بازي كه اخباري و رحمتي رو به روي هم قرار گرفتند دو هفته بعد از بــازي اول در جام حذفي بود كه در تبريز استقالل 2 بر صفر به برتري رسيد.

بازي برگشــت استقالل و تراكتور در ليگ پانزدهم در ورزشــگاه آزادي برگزار شــد كه اين بار تراكتورسازي با نتيجه 3 بر 2 به پيروزي رسيد. آخرين تقابــل اخبــاري و رحمتــي نيز بازي رفت ليگ امســال بود كه تراكتور در ورزشــگاه آزادي استقالل را دو بر يك شكست داد.

بر اين اساس در 4 تقابل اخباري و رحمتي، دو بار اخباري پيروز شــده، يك بار رحمتي بازي را به ســود خود پايان داده و يك بازي نيز به تســاوي انجاميده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.