رتبههاي پنجم و پانزدهم براي گوچي و جهانبخش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوشان ايراني تيمهاي هيرنفين و آلكمــار رتبههــاي پنجــم و پانزدهم ردهبندي برترين بازيكنان و پاســورهاي فصــل جاري ليــگ هلنــد را در اختيار دارند. نيكوالي يورگنســن، مهاجم تيم فاينورد و رقيب اصلــي رضا قوچاننژاد، مهاجم هيرنفين براي كسب عنوان آقاي گلــي با به ثمر رســاندن 19 گل و دادن 11 پاس گل و كســب امتياز 30 در رده نخســت برترين بازيكنان و پاســورهاي اردي ويــژه هلنــد قــرار گرفته اســت. ريكيفان (ويتسه)، تورنسترا (فاينورد) و كالسن (آژاكس آمستردام) رتبههاي دوم تا چهارم را در اختيــار دارند. رده پنجم نيز به رضا قوچاننژاد با آمار 18 گل زده، 3 پــاس گل و امتياز 21 اختصاص يافته اســت. مهاجم تيم هيرنفين با نيكوالي يورگنسن، همتاي فاينوردي خود رقابت نزديكي در 3 هفتــه باقيمانده ارديويژه هلند جهت فتح عنوان آقاي گلي خواهد داشــت. هر چنــد قوچاننــژاد امروز در مصاحبه با يك روزنامه هلندي تاكيد كرد موفقيت و برتري تيمش را به آقاي گلي كه جنبه سرگرمي دارد ترجيح ميدهد. همچنين عليرضــا جهانبخش، مليپوش ايرانــي تيم آلكمار با كســب امتياز 61، رتبــه پانزدهم ردهبندي برترين بازيكنان و پاسورهاي اردي ويژه هلند را در اختيار دارد. آمار اين بازيكن 8 گل زده و 8 پاس گل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.