يكاسپانيايي،منتقدجديدكيروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روبن گونســالس كه از سال 2001 تا 2006 بازيكــن رئال بود تنهــا 4 بار براي مادريديها به ميدان رفت.

او در مصاحبه با برنامه ال چيرينگيتو به خاطره تلخــش از كارلوس كيروش در رئال مادريد اشاره كرد و گفت: «مقابل سويا من قصد دفع توپ را داشــتم ولي توپ به الگرا برخورد كرد و وارد دروازه شد.

23 دقيقــه از بازي گذشــته بود كه ديــدم تابلوي تعويض بــاال رفته و من بايد از زمين خارج شــوم. از كيروش بي نهايت عصباني بــودم و زماني كــه روي نيمكت نشستم، بغضم تركيد.

او فكــر ميكرد با تعويــض من همه چيز درســت ميشــود ولي در نهايت 0-3 باختيم.»

اين بازيكن 35 ســاله در پايان گفت: «من ميتوانســتم در رئال مثل يك ستاره كهكشاني باشــم ولي كيروش كاري كرد كه از رئال جدا شــوم. آن اتفاق ميتوانست روي ادامــه فوتبالم تاثير منفي بگذارد ولي خدا را شــكر كه اينچنين نشــد و از ادامه دوران حرفه ايام لذت بردم. آن روز اشــك ريختم؛ چون روياهايم در رئال را بر بادرفته ميديــدم. كيروش كار من در رئال را تمام كرد و ديگر به من فرصت نداد. ارتباط بين ما به صفر رسيده بود و هرگز هم با يكديگر حرف نزديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.