کاروانی آماده با جيب خالی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهاي همبســتگي كشــورهاي اسالمي سه هفتــه ديگر در باكو آغاز ميشــود و بــه همين بهانه، دبير كل كميته ملــي المپيك نشســتي ميگذارد تا در جمع خبرنگاران از اقداماتــي بگويد كه براي اعزام كاروان ايران انجام شده است. سر حرف كه باز ميشود، مســائلي به ميان ميآيد مثل حذف كشتي پهلواني از اين رقابتها يا احتمال لغو شدن بازيهاي كشورهاي اسالمي كه البته شاهرخ شهنازي اين موضوع را خيلي هم بعيد نميداند.

شهنازي كه سرپرســتي كاروان اعزامي ايران به بازيهاي كشورهاي اســالمي را بر عهده دارد، ابتدا به سابقهاي از اين بازيها اشــاره ميكند و ميگويد: «در اولين دوره اين مســابقات در سال ۲005 در ۳1 رشته حضور داشتيم و در جايگاه چهارم قرار گرفتيم. دومين دوره اين بازيها با كارشــكنيها، در ايران برگزار نشد. در سومين دوره در اندونزي 59 مدال كسب كرديم و در جدول دوم شديم و حاال آماده ميشويم تا در چهارمين دوره اين بازيها شركت كنيم.» او با اين توضيح از روند آماده ســازي كاروان ميگويد: «رياست ستاد بازيها بر عهده ســلطانيفر است و جلسات زيادي برگزار شده اســت. بحثهاي زيادي درباره چگونگي اعزام صورت گرفت. استراتژي شركت در اين بازيها در آنجا تعيين شد. بيشتر رشــتههايي كه اعزام خواهند شد، مدالآور خواهند بود. بــا توجه به برنامه ريزي كه انجام شــده، كاروان ايران در اين مســابقات با 57۲ تا 08۲ نفر اعزام ميشود كه 1۳ تا 5۳ ورزشكار خانم و تقريبا 0۳1 مرد ورزشكار در آن حضور دارند.»

شنبه، پرچمدار انتخاب ميشود

شــهنازي درباره حضور كاروان ايران در مراســم افتتاحيه و همچنين انتخاب پرچمــدار كاروان ايران ميگويد: «در خصوص حضور ورزشكاران ايران در رژه افتتاحيه كه روز ۲۲ ارديبهشــت برگزار ميشود، بايد ببينيم كدام رشــتهها در آنجا حضور دارند و بدون آنكه لطمهاي به رقابتشــان بزنند قادرند در مراسم شركت كنند، به هر حال اين مساله و همچنين موضوع انتخاب پرچمدار روز شنبه نهايي ميشود.»

رژه با لباس ورزشي

كاروان ايران در شــرايطي در مراسم رژه شركت ميكند كه هم موضوع بي پولي و هم احتماال مشكالتي كه در مسير طراحي لباس براي كاروان اعزامي ايران به المپيك، پيش آمد، باعث شده تا لباسي طراحي نشود. شهنازي در اين رابطه ميگويد: «كاروان ايران با لباس ورزشــي لي نينگ كه لباس ورزشــي كاروان اعزامي به ريو بود، در مراســم افتتاحيه شــركت ميكند. اين موضوع مرســوم اســت و با توجه به اينكه مشكل مالي داريم، ديگر لباس جديد طراحي نشد.»

حفظ رده دوم، هدف اصلي

دبيركل كميتــه ملي المپيك در بخشــي از اين نشســت خبري با اين ســوال مواجه ميشــود كه چه هدفگذاري براي كاروان اعزامي صورت گرفته است كه او در پاسخ ميگويد: «آذربايجان تالش زيادي كرده تا قهرماني اين دوره از رقابتها را به خود اختصاص دهد. حتي بعيد نيست كه برخي از تصميماتي كه گرفته در راســتاي تقويت و تضعيف تيمهاي ديگر باشــد. با اين شــرايط اگر ما بتوانيم در اين بازيهــا رده دوم خود را حفظ كنيم، به نظرم اتفاق خوبي افتاده است.»

صندوق راي در كاروان ایران

اين بازيهــا زماني برگزار ميشــود كه همزمان خواهد بود با انتخابات رياســت جمهــوري در ايران. در همين رابطه شــهنازي با تاكيد بــر اينكه براي هيچ كانديدايــي تبليغي صورت نميگيــرد، ميگويد: «به لحاظ اجرايي با سفارت ايران در آذربايجان هماهنگي الزم براي رايگيري صورت گرفته و راي نفرات حاضر در بازيها كــه در روز انتخابات در باكــو حضور دارند همانجا توســط صندوقهايي كه تعيين شــده گرفته ميشود.»

پاداش براي مدال آوران

او درباره پاداش مــدالآوران ايران در اين بازيها نيز توضيح كوتاهي ميدهــد: «هنوز مصوبهاي در اين باره به من داده نشــده اســت و اگر چيزي مصوب شود اعالم ميكنيــم، البته محدوديتهــاي بودجهاي نيز داريم. ما قرار نيســت پاداشي روي سكو به ورزشكاران بدهيم اما قرار اســت نام مدالآوران در فهرست مربوط به معرفي قهرمانان هر سال كه پاداش نقدي ميگيرند گنجانده شود.»

تالش براي ادامه حيات

شــهنازي در پاســخ به ســوال ايران ورزشــي دربــاره آينده بازيهاي كشــورهاي اســالمي آن هم در شــرايطي كه اين بازيها متزلزل به نظر ميرســد، ميگويد: «همانطور كه ميدانيد مقر اين فدراســيون در عربستان است و ايران نيز از همان ابتدا در تشكيالت آن حضور داشته است. در هر دوره از برگزاري بازيهاي كشورهاي اسالمي نوعي تزلزل حس شده است كه اين موضوع هر بار ديده ميشــود اما فدراسيون كشورهاي اسالمي به دنبال ادامه حيات است. امسال كه ميزباني به آذربايجان رســيد اين كشــور اعالم كرد كه ســال همبستگي اسالمي را در كشورش نامگذاري كرده است اما كسي نميتواند اين را تكذيب كند كه اين بازيها با چالش بودجهاي و ميزباني مواجه است. بيش از 4 هزار ورزشكار در اين بازيها شــركت ميكنند كه اين عدد نشان ميدهد بازيهاي كشــورهاي اسالمي كم كم از نظر تعداد نفرات به بازيهاي آســيايي ميرسد. همين موضوع باعث شده تا بيشتر كشورها كانديداي ميزباني نباشند چون بار مالي زيادي تحميل ميكند. به همين خاطر شرايط براي فدراســيون همبستگي كشورهاي اسالمي خيلي خوب نيســت اگرچه عربستانيها براي بقايش تالش ميكنند.»

حذف كشتي پهلواني، بازتاب یك اختالف بينالمللي

سرپرســت كاروان اعزامــي ايران بــه بازيهاي كشــورهاي اســالمي در بخشــي از صحبتهايــش درباره حذف كشــتي پهلواني از بازيهاي كشورهاي اسالمي و شــرايطي كه باعث شــد تا اين اتفاق پيش بيايد، توضيحاتي ميدهــد. او ميگويد: «من در همان اوايل كار در جلســهاي كه در باكو برگزار شــد شركت كردم و همــان جا نيز ابهاماتي براي اين رشــته وجود داشت. كشتي پهلواني در آسيا يك رشته جوان است و سازمانيافته نيست، اين رشته هنوز در كميتههاي ملي كشورهاي مختلف ثبت نشده است، نكته مهم اين است كه برگزاركننــده بازيها عنوان ميكند براي برگزاري مســابقات مختلف كاري به فدراســيونهاي داخلي و جهاني ندارد و كميتههاي ملي المپيك كشــورها بايد آن رشــته را به رسميت بشناســند و اعالم كنند. به هر حال كشورهاي شــركتكننده در كشتي پهلواني، به تعداد استاندارد شركتكننده رســيد، البته همانطور كه ميدانيد قوانين خاصي براي مســابقات باســتاني وجود دارد يعني يك فرد بايد در 5 رشــته باســتاني از جمله كشتي شركت كند.

او در جمع بندي اين موضــوع تاكيد دارد كه اين مســاله در اصل بازتاب اختالف نظرهايي است كه بين سه نهاد اتحاديه جهاني كشتي، فدراسيون بينالمللي زورخانهاي و كميته بينالمللي المپيك وجود دارد.

بر اساس برنامهریزي كه انجام شده، رشتههاي مختلف سه روز قبل از شروع رقابتهایشان راهي باكو ميشوند. والیبال اولین تیمي است كه اعزام ميشود و با بلیتي كه رزرو شده، این تیم 18 اردیبهشت اعزام ميشود. ژیمناستیك بوكس و تنیس 19 اردیبهشت سفرشان را آغاز ميكنند. شنا و واترپلو و كاراته و جودو و جودو نابینایان. تیراندازي و وزنه برداري 20 اردیبهشت ميروند و تكواندو، دوومیداني و دوومیداني معلوالن 23 اردیبهشت راهي ميشوند. تنیس روي میز، كشتي آزاد و فرنگي 25 اردیبهشت راهي باكو ميشوند و تیمهاي زورخانهاي و ووشو، ۷2 اردیبهشت آخرین تیمهایي هستند كه ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.