عطايي 14 بازيكن را دعوت كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم واليبال جوانان ايران، 14 بازيكن را به اردوي سوم آمادهسازي اين تيم كه از روز شنبه (دوم ارديبهشت ماه) شــروع ميشــود، دعوت كرد. در مســابقات واليبال مردان ايــن بازيها ۲1 كشــور شركت دارند كه تيم واليبال جوانان با هدايت بهروز عطايي بهعنوان نماينده ايران در اين رقابتها شــركت ميكند.

در همين راستا تيم ايران تمريناتي را پشت سر ميگذارد كه دومين اردوي آماده ســازي تيم واليبال جوانان كه از 15 فروردين ماه آغاز شده بود، (سهشنبه شــب) پس از 9۲ جلسه تمرين به پايان رســيد و بهروز عطايي سرمربي اين تيم 14 بازيكن زير را براي حضور در مرحله سوم و نهايي اردوي آماده سازي قبل از بازيهاي كشورهاي اسالمي دعوت كرد.

علــي رمضاني، مصطفــي خليلي، رســول آقچه لي، پوريا يلي، بيژن براتي طرقي، اســماعيل طالبــي خامنه، علي اصغر مجرد، طيب عيني ثمرين، توحيد صمــدي، مهــدي لطفي، اكبــر واليي، ميربابك موســوي، شــايان شاهسوند و ميثم صالحــي، بازيكناني هســتند كه دعوت شــدهاند و بايد ســاعت 19 روز جمعه (يكم ارديبهشــتماه) خود را به سرپرســت تيم جوانان در آكادمي ملي المپيك معرفي كنند.

اين مرحله از اردوي آماده ســازي تيم واليبال جوانان از دوم تا شــانزدهم ارديبهشت ماه به مدت 15 روز پيگيري ميشــود و مليپوشــان 18 ارديبهشت ماه بــراي حضور در مســابقات واليبال چهارميــن دوره بازيهاي همبســتگي كشورهاي اســالمي راهي باكو پايتخت جمهوري آذربايجان ميشوند.

دور مقدماتــي مســابقات واليبال مردان بازيهاي همبســتگي كشورهاي اسالمي در دو گروه به شرح زير پيگيري ميشــود كه در گروه الــف: جمهوري آذربايجان، تركيه، اندونزي، پاكســتان و افغانســتان و در گروه ب: ايران، قطر، الجزاير، عربستان سعودي و مراكش قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.