پاي واليبال ساحلي به ارتشهای جهان رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

واليبال ســاحلي و واليبال زنان نيز وارد مســابقات ورزشــي نظاميان جهان شدند. شوراي بينالمللي ورزش نظاميان (سيزم)، مسابقات واليبال در بخش زنان و همچنين برگــزاري واليبال ســاحلي را برنامه خود در ســال ۲017 قرار داده است. مسابقات زنان در فلوريدا و واليبال ساحلي در ريودوژانيرو برگزار ميشود.

شــوراي بينالمللي ورزش نظاميان در سال 1948 و در شــهر نيس فرانسه براي نخســتين بار تشــكيل شد و حاال 4۳1 كشــور عضو آن هستند تا سربازاني كــه پيش از اين در ميــدان جنگ با هم روبهرو ميشــدند حــاال در عرصه ورزش بــه مصاف هم بروند. فدراســيون جهاني واليبال و سيزم در سال 610۲، تفاهمنامه همكاري 4 سالهاي را در جريان المپيك ۲016 ريو به امضا رســاندند. اين تصميم در حالي گرفته شده كه براي ورزش ايران اتفــاق مثبتي به حســاب ميآيد چراكه تالشهايــي براي رشــد رشــتهاي مثل واليبال ســاحلي انجام ميشود و حضور در رقابتهاي ســيزم فرصتي است براي تجربه يك رويداد تــازه؛ بخصوص اينكه هميــن چند روز قبل تيــم ملي ايران بر بام آسيا ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.