اعالم تركيب شناگران اعزامي به عشقآباد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اســامي شــناگران تيم ملي كه به مسابقات كشورهاي آســياي ميانه اعزام ميشــوند، منتشــر شــد. نخســتين دوره اين مسابقات در ماده مســافت كوتاه به ميزباني كشور تركمنستان و در شهر عشــق آباد برگزار ميشود. اين رقابتها 6۲ و 7۲ آوريل ۲017 (ششم و هفتم ارديبهشت ماه ســال )1۳96 و با حضور شناگراني از كشــورهاي ايران، قزاقســتان، قرقيزســتان، ازبكســتان، تاجيكستان و افغانســتان پيگيري و بهعنوان مســابقات آزمايشــي رقابتهاي داخل سالن كشــورهاي آســيايي برگزار ميشود. كادر فني تيم ملي براي حضور در اين رقابتها، سروش قندچي، عليرضا ياوري، گامر ديالنچيان، احسان شــفائيان فرد، امير عباس امراللهي، شايان عظيمي و عليرضا امين زمردي نفرات اعزامي ايران به اين رقابتها را تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.