چهارمين ورزشگاه بزرگ كشور امروز افتتاح ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

همزمان با سفر ریيس جمهوري به استان فارس

مديرعامل شــركت توســعه و نگهداري اماكن ورزشــي از افتتاح ورزشگاه 50 هزارنفري پارس در اســتان فارس بهعنوان چهارمين ورزشگاه بزرگ كشور خبر داد. قرار است امروز پنجشنبه (1۳ فروردين ماه) همزمان با سفر استاني رييس جمهوري به استان فارس، ورزشگاه 50 هزار نفري پارس شيراز توسط مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان افتتاح شــود. اين ورزشــگاه چهارمين ورزشگاه بزرگ كشور پس از آزادى، يادگار امام و نقش جهان است. مصطفي مدبر، مديرعامل شركت توسعه اماكن ورزشي كشــور با اعالم اينكه عمليات احداث پروژه از سال 80 آغاز شده است، گفت: « اين مجموعه ورزشــي 45 هكتاري داراي زمين چمن استاندارد طبيعي با سيستم مدرن گرمايش از كف، پيســت تارتان 8 خطه، دكلهاي روشــنايي 1۲00 لوكس و اسكوربردي به مســاحت 104 مترمربع است.» مديرعامل شركت توسعه در ادامه به انتخاب سازه بتني ورزشگاه پارس بهعنوان برترين سازه بتني سال ۳9۳1 اشاره كرد و گفت: «اين ورزشگاه از پروژههاي شاخص و با كيفيت شركت توسعه اماكن ورزشي كشــور در شهرستان شيراز است كه داراي ســازه بتني متقارن در سه گالري، داراي ســايبان فلزي با پوشش پارچهاي كه حداقل 75 درصد استاديوم را سرپوشيده كرده است. شــرايط مناسب اين ورزشگاه سبب شده كه تيمهاى اســتان فارس بتوانند از فصل آينده مسابقات خود را در استاديوم 50 هزار نفرى پارس برگزار كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.