وزير ورزش تکلیف را روشن كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون جهاني كشتي پهلواني خواســتار دخالت وزير ورزش و جوانان براي تعيين تكليف كشــتي پهلواني در ايران شد و گفت: « ما فدراســيون ملــي ورزشهاي زورخانــهاي را به رســميت ميشناســيم و دخالت فدراســيون آقــاي مهرعليزاده باعث حذف اين رشــته از بازيهاي همبســتگي اسالمي شد.»

عليرضا حيدري درباره حذف كشــتي پهلواني از بازيهاي همبســتگي اسالمي به دليل اختالفات داخلي و شــانس از دســت رفتن چند مدال طال براي كاروان ورزشــي ايران گفت: «متاســفانه مــوازي كاري بين فدراســيون آقاي مهرعليزاده و فدراســيون ملي ورزشهاي زورخانهاي و نامه نگاريهاي همزمان آنها با برگزاركننــدگان رقابتهاي همبســتگي اســالمي باعث شــد مسووالن برگزاري رقابتهاي همبستگي اسالمي اقدام به حذف كشتي پهلواني از اين رقابتها كنند چرا كه وقتي ديدند مســووالن ورزش ايران نميتواننــد اختالفاتشــان را در اين زمينه حل كنند بهتر ديدند كه اين رشــته را كنار بگذارند.»

رييس فدراسيون جهاني كشتي پهلواني ادامه داد: «فدراسيون جهاني كشتي پهلواني، فدراســيون ملي ورزشهــاي زورخانهاي به رياســت جوهري را قبــول دارد و معتقديم فدراســيون آقاي مهرعليــزاده نبايد در اين زمينه دخالت ميكرد. »

او در ادامه خواستار دخالت فوري وزير ورزش و جوانان به اين موضوع شــد: «وزير ورزش بايــد هر چه ســريعتر به اين موضوع ورود كنــد تا وجهه ورزش ايران بيش از اين در جهان مورد خدشه قرار نگيرد.سلطاني فر الزم اســت در اين زمينه شفاف سازي كند و تعيين تكليف كند كه چه كســي مسوول ورزش زورخانهاي و كشتي پهلواني در ايران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.